Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 12,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar 2001, uendret i forhold til måneden før. Pengemengden økte med 11,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar. Fram til utgangen av desember var tolvmånedersveksten 9,0 prosent.

Norges Banks kredittindikator økte med 12,4 prosent (161,4 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av januar. Fram til utgangen av desember var tolvmånedersveksten 12,4 prosent (161,2 milliarder kroner). Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremåneders-gjennomsnittet i kredittindikatoren økte fra 12,2 prosent ved utgangen av november til 12,9 prosent ved utgangen av desember.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 11,0 prosent (74,4 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av januar. Fram til utgangen av desember var tolvmånedersveksten 9,0 prosent (60,5 milliarder kroner). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet i pengemengden var 9,4 prosent ved utgangen av desember, mot 6,0 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes utlåns- og innskuddsrenter gikk opp i fjerde kvartal 2000. Utlånsrentene økte med 0,38 prosentpoeng til 8,93 prosent, mens innskuddsrentene steg med 0,43 prosentpoeng til 5,88 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentemarginen falt dermed med 0,05 prosentpoeng til 3,05 prosent. Dette er 0,13 prosentpoeng lavere enn ved utgangen av 1999. Livsforsikringsselskapenes utlånsrenter gikk opp med 0,20 prosentpoeng i fjerde kvartal 2000, og var 7,60 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter steg med 0,07 prosentpoeng i perioden til 7,16 prosent. Rentene på utlån fra statlige låneinstitutter økte med 0,43 prosentpoeng i fjerde kvartal til 5,61 prosent.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,6 prosent 27. februar. Effektiv tremånedersrente var 7,7 prosent, mens tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 7,4 prosent. Fra 30. januar til 27. februar falt enmånedsrenten 0,1 prosentpoeng, mens tremånedersrenten og tolvmånedersrenten steg med 0,1 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders euro-krone-rente og tilsvarende rente for euro var 2,5 prosentpoeng 27. februar, det samme som 30. januar.

Kronekursen målt mot euro var 8,23 den 27. februar, 0,5 prosent svakere enn den var 30. januar. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,17 og 8,26 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 0,1 prosent svakere 27. februar enn 30. januar.

Norges Banks internasjonale reserver, fratrukket gjeld til utlandet og valuta netto solgt på framtidig levering (termingjeld), var ved utgangen av januar 2001 184,5 milliarder kroner, mot 179,1 milliarder kroner ved utgangen av desember 2000. Endringen i de internasjonale reservene i januar skyldtes hovedsakelig valutakjøp (inklusiv SDØE-betalinger) til oppbyggingen av Statens petroleumsfond på 15,3 milliarder kroner samt overføring på 10 milliarder kroner av reservene ("Petrobufferporteføljen") til Statens petroleumsfond.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 11,1 milliarder kroner i perioden fra og med 27. desember 2000 til og med 16. februar 2001. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 20,5 milliarder kroner og solgte valuta til innlendinger for 6,1 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. februar 2001 11:00