Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks regnskap for 2000

Norges Banks årsresultat for 2000 viser et overskudd på 13,7 milliarder kroner, sammenlignet med et underskudd på 3,1 milliarder kroner i 1999. Regnskapet ble behandlet på møtet i Representantskapet i Norges Bank torsdag 15. februar 2001.

Etter gjeldende retningslinjer vil det bli overført 10,7 milliarder kroner til staten fra overføringsfondet. Norges Banks overføring til staten er basert på et gjennomsnitt for bankens avsetning til overføringsfondet for de tre foregående år. Videre ble det betalt renter til statskassen på 3,6 milliarder kroner i 2000, mot 1,8 milliarder kroner i 1999.

Regnskapsresultatet må vurderes ut fra Norges Banks oppgaver. En hovedoppgave er utstedelse av sedler og mynt. Dette innebærer at banken alltid vil ha en gjeld som ikke er rentebærende. Motposten vil være at banken har rentebærende fordringer på andre aktører. Seddelmonopolet vil således medføre at et regnskap for en sentralbank, før man tar hensyn til justeringer som følge av endringer i valutakurser og verdipapirpriser, normalt vil vise overskudd (seigniorage). Norges Banks regnskap har videre det spesielle ved seg at resultatet i stor grad er bestemt ut fra den pengepolitikken som har vært gjennomført i regnskapsåret.

I løpet av 2000 har en reduksjon av norske kroners verdi mot euro og amerikanske dollar, så vel som en nedgang i obligasjonsrentene i de markeder Norges Bank har investert i, medført kursgevinster på valuta og verdipapirer med 8,1 milliarder kroner. I 1999 hadde banken her et tap på 9,0 milliarder kroner. Av kurstapet i 1999 skyldtes 3,3 milliarder kroner overgang til verdsettelse av verdipapirene til markedsverdi.

Ved utgangen av 2000 utgjorde de internasjonale reserver 186,0 milliarder kroner, målt etter markedsverdier og hensyn tatt til gjenkjøpsavtaler og innlån. Dette er 18,9 milliarder kroner mer enn ved utgangen av 1999. De internasjonale reserver består av valutareserver, gull og fordringer på Det internasjonale valutafondet (IMF). Valutareservene økte med 21,0 milliarder kroner i 2000 og utgjorde ved årets utgang 174,5 milliarder kroner. Økningen kan i hovedsak tilskrives en avkastning på 17,6 milliarder kroner i valutareservene.

Internasjonale reserver, plasseringer for Statens petroleumsfond og andre fordringer på utlandet hadde en samlet markedsverdi på 586,3 milliarder kroner ved utgangen av 2000, mot 401,1 milliarder kroner i 1999.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. februar 2001 14:23