Norges Bank

Pressemelding

2,4 prosent periodeavkastning på Statens petroleumsfond

I første kvartal 2000 var periodeavkastningen på Statens petroleumsfond 2,4 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleums-fondets referanseportefølje. Avkastningen var 2,7 prosent på aksjeporteføljen og 2,1 prosent på obligasjonsporteføljen.

Aksjemarkedet var i første kvartal preget av store kurssvingninger og betydelige forskjeller mellom ulike sektorer. Det var en klar kursoppgang i Europa og USA i siste del av kvartalet, mens i Japan var nivået uendret. Også avkastningen på obligasjoner var preget av betydelige forskjeller mellom markedene.

Målt i norske kroner var periodeavkastningen 5,4 prosent. Forskjellen mellom de to avkastningstallene skyldes at den norske kronen i løpet av kvartalet ble mindre verdt i forhold til valutakurven. Det er imidlertid avkastningen målt i valutakurven som gir best uttrykk for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft. Det er derfor mest relevant å bruke dette avkastningstallet.

I første kvartal 2000 var avkastning på Petroleumsfondet 0,36 prosent høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Det meste av meravkastningen skyldes gode resultater hos eksterne aktive aksjeforvaltere og i noen grad bidrag fra intern aktiv aksjeforvaltning.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført 30 milliarder kroner den 31. mars 2000. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var etter dette 264,2 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. mai 2000 10:00