Norges Bank

Pressemelding

Tilfredsstillende stabilitet i det norske finansielle systemet

Stabiliteten i det norske finansielle systemet er tilfredsstillende. Dette skriver Norges Bank i rapporten Finansiell stabilitet 1/2000, som presenterer en analyse av situasjonen i finansiell sektor. Den samlede risiko som bankene står overfor på kort sikt, vurderes som begrenset. På noe lengre sikt forventes en viss økning i tap knyttet til utlån til foretakene.

Internasjonalt er det et eventuelt kraftig kursfall i aksje-markedene som i første rekke kan svekke stabiliteten i det finansielle systemet. De siste månedene har aksjemarkedene internasjonalt vist store svingninger. Av finansinstitusjonene er det primært livsforsikrings--selskapene som vil merke et eventuelt kraftig fall i aksjekursene, mens den direkte effekten på norske banker vil være relativt liten, siden de har små beholdninger av aksjer.

Veksten i kreditt fra innenlandske kilder øker. Veksten i kreditt fra utenlandske kilder har imidlertid falt markert, slik at den samlede kredittveksten har avtatt det siste halve året. Fordeling på låntakere viser at kredittveksten har økt i husholdningene og avtatt i foretakene.

Kredittrisikoen i foretakssektoren har økt som følge av den sterke gjelds-veksten de siste årene. Gjeldsbelastningen til foretakene er nå på samme nivå som på slutten av 1980-tallet. På den annen side forventes utviklingen i norsk økonomi å bli bedre enn tidligere anslått, samtidig som gjeldsveksten viser tegn til avmatning. Dette har redusert sannsynlig-heten for finansielle problemer i foretakssektoren sammenlignet med situasjonen for et halvt år siden. Samlet sett vurderer Norges Bank fortsatt kredittrisikoen i deler av foretaks-sektoren som relativt høy.

Husholdningenes lånegjeld har økt de siste årene, men ikke særlig sterkere enn inntektene. Selv om gjeldsbelastningen ventes å øke fremover, vurderes kredittrisikoen knyttet til husholdningene fortsatt som moderat.

Finansinstitusjonene, med unntak av finansieringsselskapene, oppnådde en markert resultat-forbedring i 1999. Den positive utviklingen skyldes dels en økning av inntektene fra verdipapir-aktiviteter og dels en bedring i den underliggende inntjeningen i form av reduksjon i kostnadene som andel av forvaltningskapitalen. Tapene er fortsatt lave. Selv om en del av forbedringen skyldes forhold som ikke kan påregnes å bidra positivt hvert år, var den underliggende inntjeningen siste år god.

Beregninger i Norges Bank indikerer at inntjening og egenkapital-avkastning vil kunne svekkes noe i årene fremover om bankene ikke iverksetter tiltak for å møte de utfordringer de står overfor. Inntjeningen vurderes imidlertid som tilstrekkelig til at kapitaldekningen holder seg på et tilfredsstillende nivå, gitt at utlånsveksten fremover er moderat.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. mai 2000 11:30