Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 8,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, det samme som fram til utgangen av januar. Målt i kroner var tolvmånedersveksten 104,0 milliarder kroner fram til utgangen av februar. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet gikk opp fra 9,5 prosent ved utgangen av desember til 9,7 prosent ved utgangen av januar.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 7,7 prosent (56,8 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av februar. Fram til utgangen av januar var tolvmånedersveksten 7,0 prosent (51,8 milliarder kroner). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet i pengemengden var 8,2 prosent ved utgangen av januar, mot 7,7 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 6,2 prosent 30. mars. Effektiv tremånedersrente var 6,4 prosent og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 6,8 prosent. Fra 28. februar til 30. mars steg de tre rentesatsene med henholdsvis 0,1, 0,3 og 0,4 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,2 prosentpoeng 30. mars, det samme som 28. februar.

Kronekursen målt mot euro var 0,2 prosent svakere 30. mars enn den var 28. februar. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,08 og 8,17 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 1,2 prosent svakere 30. mars enn 28. februar.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 212,7 milliarder kroner ved utgangen av februar, sammenlignet med 196,1 milliarder ved utgangen av januar. Økningen skrev seg hovedsakelig fra valutakjøp fra SDØE, endring i gjenkjøpsavtaler og kjøp av valuta som senere skal overføres til Statens Petroleumsfond.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 3,5 milliarder kroner i perioden 21. februar - 17. mars. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens Petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 10,7 milliarder kroner og fra innlendinger for 0,9 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. mars 2000 11:00