Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank oppjusterer anslagene for norsk økonomi

Norges Bank oppjusterer anslagene for pris- og kostnadsveksten i årene fremover. Konsumprisveksten anslås til 2¾ prosent i år og 2 prosent neste år. For 2002 anslås veksten i konsumprisene til 2¼ prosent. Anslaget for i år er oppjustert med ½ prosentpoeng, i hovedsak som følge av høyere oljepris og forventet høyere importert prisvekst. For 2001 er anslaget oppjustert med ¼ prosentpoeng, blant annet som følge av noe høyere press i norsk økonomi enn anslått i forrige inflasjonsrapport.

Det anslås en gradvis økning i lønnskostnadene fremover. Lønnsveksten anslås til 3¾ prosent i år, 4 prosent i 2001 og 4½ prosent i 2002. Anslagene for 2001 og 2002 er oppjustert fra forrige rapport.

Norges Bank venter at BNP for Fastlands-Norge vil øke med 1½ prosent i år og 2 prosent neste år. Anslagene er oppjustert med ¾ prosentpoeng i år og ½ prosentpoeng neste år sammenliknet med inflasjonsrapporten i desember i fjor. I 2002 venter vi at veksten vil være tilbake om lag på trendveksten i økonomien på 2¼ prosent.

Oppjusteringene av anslagene i denne inflasjonsrapporten bygger blant annet på tegn til en mer robust verdensøkonomi. Veksten i verdensøkonomien har tatt seg opp raskere enn ventet etter krisene i Asia og Russland i 1997-98. Dette gir bedre utsikter for norsk eksport og for prisene på norske varer. Omslaget i industrien ser dermed ut til å bli dempet. Det er også tegn til økt etterspørsel fra husholdningene. Etter en viss usikkerhet og høy sparing i fjor har husholdningene nå en like optimistisk vurdering av fremtidsutsiktene som i første halvår 1998. Boligprisene har fortsatt å øke, og kredittveksten til husholdningene har tatt seg opp. Omsetningen i detaljhandelen har økt. Dette tyder på en sterkere nedgang i husholdningenes sparing og høyere vekst i privat konsum i år enn vi tidligere ventet.

Det er fortsatt høyt press i norsk økonomi. Risikoen for et tilbakeslag de neste to årene synes nå liten.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. mars 2000 11:00