Norges Bank

Pressemelding

12,4 prosent avkastning på Petroleumsfondet i 1999

Avkastningen på Statens petroleumsfond i 1999 var 12,4 prosent målt i internasjonal valuta. En meget sterk vekst i de internasjonale aksjemarkedene, særlig mot slutten av året, trakk resultatet opp. Avkastningen på aksjeporteføljen ble 34,8 prosent. I de fleste obligasjonsmarkedene var det en negativ utvikling, og avkastningen på obligasjonsporteføljen ble -1 prosent.

Som i 1998 viste avkastningen på Petroleumsfondet store svingninger gjennom året. I tredje kvartal ble det en negativ avkastning på -0,8 prosent, mens i fjerde kvartal ble avkastningen hele 8,0 prosent målt i internasjonal valuta.

Aksjemarkedene i 1999 var preget av store forskjeller i avkastningen, både mellom land og mellom sektorer. Rundt halvparten av den samlede avkastningen kan tilskrives sterk kursutvikling innen IT-sektoren.

Målt mot norske kroner var den samlede avkastningen 13,9 prosent i 1999. Kronen svekket seg noe mot de valutaer som Petroleumsfondet er investert i. Svekkelsen av kronekursen har løftet avkastningen i kroner. Men siden formålet for forvaltningen er knyttet til å øke den internasjonale kjøpekraften av Petroleumsfondet, har endringer i kronekursen liten relevans.

Norges Bank oppnådde i 1999 en avkastning som lå 1,11 prosent over avkastningen på referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet. Meravkastningen skyldes i hovedsak at de eksterne forvalterne til aksjeporteføljen har oppnådd meget gode resultater.

I perioden 1997 til 1999 har den gjennomsnittlige avkastningen målt i internasjonal valuta vært 10,2 prosent. Inflasjonsraten i de landene Petroleumsfondet er investert, i har vært 1,3 prosent. Det betyr at den internasjonale kjøpekraften av investeringene har økt med en årlig rate på 8,8 prosent i denne treårsperioden.

Ved utgangen av året var verdien av Petroleumsfondets plasseringer i utlandet 222,4 milliarder kroner. Gjennom året ble det tilført 24,5 milliarder kroner fra Finansdepartementet. Siden etableringen av Petroleumsfondet er det overført til sammen 165,7 milliarder kroner. Av avkastningen på 26,1 milliarder kroner i 1999 er 23,1 milliarder økt verdi målt i internasjonal valuta, mens 3,0 milliarder kan tilskrives svekkelsen av kronekursen og representerer derfor ingen økning i fondets internasjonale kjøpekraft.

Nye forvaltere utpekt

Norges Bank har utpekt tre eksterne forvaltningsorganisasjoner for aktiv forvaltning av deler av obligasjonsporteføljen i Petroleumsfondet og i Norges Banks valutareserver. Det er Bridgewater Associates Inc, USA, Gjensidige NOR Kapitalforvaltning og Morgan Stanley Dean Witter Investment Management, Storbritannia. Forvalterne vil bli tilført midler i inneværende halvår.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 7. mars 2000 10:00