Norges Bank

Pressemelding

Betalingsformidling som normalt også i 2000

Rapportene som Norges Bank i nyttårshelgen har mottatt fra de sentrale deltakerne i betalingsformidlingen, viser at overgangen til år 2000 ikke har medført større problemer. Betalingsformidlingen fungerer som normalt, både når det gjelder betalingsterminaler for kjøp av varer og tjenester, kontantuttak fra minibanker og telefon- og internettbaserte tjenester. De problemene som oppsto i et fåtall minibanker lørdag 1. januar, ble løst i løpet av dagen.

Norges Bank har også mottatt rapporter om at avregnings- og oppgjørssystemene i verdipapirhandelen fungerer som normalt.

Gjennom utleggelse av fastrentelån (F-lån) med løpetid fra 21. og 30. desember 1999 til 11. januar 2000 tilførte Norges Bank betydelig likviditet til markedet.

Oversikt over beholdningen av kontante betalingsmidler i Norges Bank viser at nettouttakene frem til og med 31. desember var om lag 3 milliarder kroner høyere enn i desember 1998. Per 31. desember 1999 var lagerbeholdningen av sedler i Norges Bank på 48,7 milliarder kroner. Det er ikke meldt om unormal etterspørsel etter kontante betalingsmidler ved noen av Norges Banks 12 distriktsavdelinger rundt om i landet.

Norges Bank har ansvar for å fremme et robust og effektivt betalingssystem. Norges Bank er også oppgjørsbank for betalingstransaksjoner mellom bankene og for pengeoppgjøret i verdipapirhandelen. Norges Bank har derfor et nært samarbeid med de sentrale aktørene i betalingsformidlingen i forberedelsene og gjennomføringen av overgangen til år 2000. For å bidra til å sikre løpende drift av betalingssystemet er det etablert et sentralt beredskapsorgan for kontinuitet i den finansielle infrastruktur. Dette kontinuitetsorganet ledes av Norges Bank og har medlemmer fra deltakerne i betalingssystemet og Kredittilsynet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. januar 2000 00:00