Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 11,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, mot 11,2 prosent fram til utgangen av juli. Pengemengden økte med 8,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august. Fram til utgangen av juli var tolvmånedersveksten 7,6 prosent.

Norges Banks kredittindikator økte med 11,7 prosent (146,7 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av august, mot 11,2 prosent (139,5 milliarder kroner) fram til utgangen av juli. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet i kredittindikatoren gikk opp fra 11,9 prosent ved utgangen av juni til 12,6 prosent ved utgangen av juli.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 8,2 prosent (62,9 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av august. Fram til utgangen av juli var tolvmånedersveksten 7,6 prosent (58,0 milliarder kroner). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet i pengemengden var 12,8 prosent ved utgangen av juli, mot 12,7 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,6 prosent 29. september. Effektiv tremånedersrente og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var begge var 7,7 prosent. Fra 30. august til 29. september steg de tre rentesatsene med henholdsvis 0,3, 0,2 og 0,1 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,3 prosentpoeng 29. september, sammenlignet med 2,2 prosentpoeng 30. august.

Kronekursen målt mot euro var 8,03 kroner per euro 29. september, 0,5 prosent sterkere enn den var 30. august. Kursen varierte i denne perioden mellom 7,97 og 8,08 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 0,2 prosent sterkere 29. september enn 30. august.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 224,3 milliarder kroner ved utgangen av august, sammenlignet med 210,0 milliarder kroner ved utgangen av juli. Økningen skrev seg fra valutakjøp fra SDØE (7,2 milliarder kroner), kjøp av valuta som senere skal overføres til Statens petroleumsfond (4,4 milliarder kroner), diverse resultatposter, endring i gjenkjøpsavtaler og diverse transaksjoner for å oppfylle internasjonale forpliktelser.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 4,9 milliarder kroner i perioden fra og med 21. august til og med 22. september. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode solgte valuta til utlendinger for 7,0 milliarder kroner og kjøpte valuta fra innlendinger for 6,4 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. oktober 2000 11:00