Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank anslår avtakende konsumprisvekst

I inflasjonsrapporten for tredje kvartal anslår Norges Bank veksten i konsumprisene til 3 prosent i år, 2¾ prosent neste år og 2¼ prosent i 2002. I forhold til forrige rapport er anslaget for i år uendret, mens det for neste år er oppjustert med ¼ prosentpoeng. Anslaget for 2002 er nedjustert med ¼ prosentpoeng.

Konsumprisveksten i år må ses på bakgrunn av den kraftige økningen i oljeprisen og økte avgifter inneværende år. Etter hvert som ringvirkningene av økningen i oljeprisen blir uttømt, ventes prisveksten å avta.

Den sterke veksten i etterspørselen det siste året har bidratt til å holde presset i arbeidsmarkedet og veksten i næringslivets lønnskostnader oppe. Renteøkningene de siste månedene vil etter hvert bidra til å dempe pris- og kostnadsveksten. Vårens toårige lønnsoppgjør tilsier en vekst i lønnskostnadene på 5 prosent i år og 4½ prosent neste år. For 2002 anslås lønnsveksten til 4 prosent, som er noe lavere enn i forrige rapport.

Veksten i BNP for Fastlands-Norge anslås til 2¼ prosent i år og 1¼ prosent i både 2001 og 2002. Yrkesdeltakingen er høy, og det er begrenset potensiale for ytterligere vekst i sysselsettingen. Dette vil bidra til å dempe produksjonsveksten de neste årene. Den økningen i renten som er gjennomført og et fortsatt fall i oljeinvesteringene vil bidra til å dempe veksten i etterspørselen. Anslagene for veksten i privat konsum og i fastlandsbedriftenes realinvesteringer er nedjustert for 2001 og 2002.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. september 2000 11:00