Norges Bank

Pressemelding

Representantskapet i Norges Bank vedtar ny avdelingsstruktur

På sitt møte i dag vedtok Norges Banks representantskap å avvikle fem av bankens tretten distriktsavdelinger samt et kassekontor. I Nordland og Finnmark skal avdelingene erstattes av kontantdepoter drevet av lokale banker. Norges Banks sentralbord og enkelte arkivfunksjoner er besluttet lagt til Vardø. Inntil dette er gjort opprettholdes driften ved avdelingene i Finnmark som depoter drevet av Norges Bank. Avdelingene som består, vil bli organisert i en resultatenhet som driver på forretningsmessige vilkår.

- Vedtaket gir banken et godt grunnlag for å effektivisere kontanthåndteringen i de avdelingene vi opprettholder, sier leder i Norges Banks representantskap, Mary Kvidal. - Norges Bank har en forpliktelse til å utføre sine oppgaver på en ressursbesparende måte, og løsningene med lokale depoter der avdelinger blir nedlagt, har vært i bruk i andre land, som Danmark og England, med gode erfaringer.

Representantskapets leder fremhever også at de ca. 100 ansatte som blir berørt av vedtaket, vil bli hjulpet over i annet arbeid internt og eksternt, eller man vil finne andre tilfredsstillende løsninger for den enkelte. Banken ser ikke for seg at det blir aktuelt med oppsigelser.

Norges Bank opprettholder avdelingene i Lillehammer, Oslo, Larvik, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø for distribusjon av kontanter og forretningsdrift på kontantområdet. Norges Bank vil videreutvikle kontanthåndteringen ved disse distriktsavdelingene som næringsvirksomhet på forretningsmessige vilkår i konkurranse med andre aktører. Banken vil utnytte sin kompetanse og infrastruktur for kontroll og behandling av sedler og mynt til å skape effektive løsninger på markedet for kontanthåndtering.

En sentral forutsetning for at Norges Bank skal kunne påta seg en slik oppgave, er at kontanthåndteringen etableres som en resultatenhet med krav til lønnsomhet. Dette stiller krav til effektivisering og kostnadsreduksjoner samt satsing på forretningsvirksomhet. Foruten den vedtatte avviklingen av enkelte distriktsavdelinger, er det nødvendig med til dels store kostnadsreduksjoner og økt aktivitet ved de gjenværende avdelingene. Resultatenheten vil operere i tråd med eksisterende konkurranseregler og regler om statsstøtte.

Avdelingene som nedlegges, er Fredrikstad, Ålesund, Bodø, Hammerfest og Vardø, og i tillegg nedlegges kassekontoret i Haugesund. Norges Bank har ikke funnet grunnlag for forretningsmessig drift ved disse avdelingene innenfor en resultatenhet-organisasjon. Sikkerhets- og kontrollrutiner krever for stor bemanning i forhold til aktivitetsnivået i de nordligste fylkene. Det er derfor bedre å basere distribusjonen av kontanter til bankvesenet i disse områdene på at lokale banker påtar seg å administrere Norges Banks depoter ved siden av sin øvrige bankvirksomhet. Avvikling av avdelingene vil være gjennomført i løpet av første halvår 2001.

Hovedstyret i Norges Bank har nylig besluttet å lokalisere sentralbord og enkelte arkivfunksjoner til Vardø for å bidra til sysselsettingen der. Dette vil gi fra 5 til 7 årsverk i tiden framover. Inntil disse arbeidsoppgavene er overført, vil avdelingene i Finnmark bli opprettholdt som depoter drevet av Norges Bank.

Et mindretall på fem medlemmer i representantskapet gikk mot det vedtatte forslaget om endringer i Norges Banks avdelingsnett.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. september 2000 12:57