Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank støtter forslaget om internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår for norske verdipapirregistre

I en høringsuttalelse til "NOU 2000:10 lov om registrering av finansielle instrumenter" går Norges Bank inn for oppheving av registreringsplikten og full adgang til forvalterregistrering av finansielle instrumenter.

Visesentralbanksjef Jarle Bergo fremhever i en kommentar at hensynet til et sikkert, effektivt og velfungerende verdipapirmarked må stå sentralt når verdipapirsentralloven nå skal erstattes av en bredere anlagt verdipapirregisterlov.

- Det nye regelverket må bidra til at norske verdipapirregistre og andre aktører i det norske verdipapirmarkedet får konkurranseforhold tilsvarende det som er vanlig i andre land. Blant annet må norske registre gis muligheter til å delta i og tilpasse seg internasjonale strukturendringer. I et stadig mer internasjonalt kapitalmarked med raske endringer blir det mindre naturlig å se det nasjonale marked som ramme for deres virksomhet.

De viktigste punktene i uttalelsen er:

Støtte til lovutvalgets forslag om å oppheve Verdipapirsentralens (VPS) enerett til å foreta registreringer av verdipapirer. Banken støtter også forslaget til et flertall i utvalget om omdanning av VPS til et allmennaksjeselskap (ASA) der aksjene legges ut til offentlig tegning og salgsprovenyet tilfaller staten.

Støtte til et flertallsforslag om å oppheve registreringsplikten for norske ihendehaverobligasjoner, børsnoterte derivater, aksjer og depotbevis i utenlandske aksjeselskaper børsnotert i Norge. Norges Bank mener at dersom registreringsplikten for andre finansielle instrumenter oppheves, bør også registreringsplikten for aksjer og tegningsrettigheter i norske ASAer oppheves.

Støtte til utvalgets forslag om adgang til forvalterregistrering av aksjer for utlendinger. Norges Bank støtter også et flertall i at utlendinger og innlendinger gis adgang til forvalterregistrering av obligasjoner og derivater. Utvalget har ikke vurdert innlendingers adgang til forvalterregistrering av aksjer. Men dersom det blir en ordning med godkjenning av forvaltere og utenlandske registre, foreslår Norges Bank at også innlendinger gis adgang til forvalterregistrering av aksjer.

Norges Bank peker samtidig på at loven må legge til rette for et betryggende tilsyn, god statistikktilgang og effektiv skattekontroll, uten at dette kan gå på bekostning av målet om et effektivt marked tilpasset internasjonale regler.

Uttalelsen er tilgjengelig på nettsiden

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. september 2000 10:00