Norges Bank

Pressemelding

Null i avkastning på Statens petroleumsfond i andre kvartal

I andre kvartal 2000 var periodeavkastningen på Statens petroleumsfond null prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleums-fondets referanseportefølje. En negativ avkastning på aksjeporteføljen ble motsvart av en positiv avkastning på obligasjonsporteføljen. Periodeavkastningen på porteføljene var henholdsvis -1,7 og 1,2 prosent. For første halvår var avkastningen på Petroleumsfondet 2,4 prosent.

Som i første kvartal var aksjemarkedet preget av store kurssvingninger og betydelige forskjeller mellom ulike sektorer. Kursene falt i både Europa, Japan og USA. I obligasjonsmarkedene var det derimot positiv avkastning i alle hovedmarkedene.

I andre kvartal 2000 var avkastning på Petroleumsfondet 0,09 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Meravkastningen kan tilskrives gode resultater i både den interne og eksterne forvaltningen. For første halvår var meravkastningen 0,47 prosentpoeng.

Målt i norske kroner var periodeavkastningen 0,2 prosent i andre kvartal og 5,5 prosent i første halvår. Men det er avkastningen målt i valutakurven som gir best uttrykk for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft, og det er derfor mest relevant å bruke det avkastningstallet.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført 40 milliarder kroner den 30. juni 2000. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var etter dette 304,6 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. august 2000 14:00