Norges Bank

Pressemelding

Økt innenlandsk kredittvekst

Norges Banks kredittindikator K2 økte med 10,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, mot 10,0 prosent fram til utgangen av mai. Pengemengden økte med 8,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juni. Fram til utgangen av mai var tolvmånedersveksten 9,1 prosent.

Norges Banks kredittindikator økte med 10,5 prosent (130,0 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av juni, mot 10,0 prosent (123,9 milliarder kroner) fram til utgangen av mai. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet gikk opp fra 11,4 prosent ved utgangen av april til 11,9 prosent ved utgangen av mai.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 8,0 prosent (60,2 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av juni. Fram til utgangen av mai var tolvmånedersveksten 9,1 prosent (65,6 milliarder kroner). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet i pengemengden var 11,4 prosent ved utgangen av mai, mot 6,8 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,0 prosent 28. juli. Effektiv tremånedersrente var 7,2 prosent og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 7,6 prosent. Fra 29. juni til 28. juli steg enmånedsrenten med 0,1 prosentpoeng, mens tre- og tolvmånedersrenten var uendret. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,2 prosentpoeng 28. juli, sammenlignet med 2,3 prosentpoeng 29. juni.

Kronekursen målt mot euro var 8,18 kroner per euro 28. juli, det samme som den var 29. juni. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,15 og 8,20 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 0,4 prosent svakere 28. juli enn 29. juni.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 191,1 milliarder kroner ved utgangen av juni, sammenlignet med 235,5 milliarder kroner ved utgangen av mai. Reduksjonen skrev seg fra overføring til Statens petroleumsfond (40,0 milliarder kroner), samt endring i gjenkjøpsavtaler og diverse resultatposter. Fra SDØE ble det kjøpt valuta for overføring til petroleums-fondet (7,4 milliarder kroner).

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 4,8 milliarder kroner i perioden fra og med 19. juni til og med 21. juli. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 18,0 milliarder kroner og solgte valuta til innlendinger for 8,4 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. juli 2000 11:00