Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank anslår prisveksten neste år til 2¼ prosent

Norges Bank venter at konsumprisveksten i løpet av de nærmeste to årene vil avta og komme ned mot den stigningstakten eurolandene sikter mot. Konsumprisveksten i år og neste år anslås til 2¼ prosent. Prisveksten anslås til 1¾ prosent i 2001. Anslaget neste år er oppjustert med ¼ prosentpoeng, i hovedsak som følge av Stortingets vedtak om økte avgifter i budsjettet for 2000.

De neste årene anslås veksten i lønnskostnadene å avta. Lønnsveksten anslås til 4¾ prosent i 1999 og 3¾ prosent i 2000 og 2001. Lønnsanslagene er uendret fra forrige rapport.

Norges Bank venter at BNP for Fastlands-Norge vil øke med 1 prosent i år og ¾ prosent neste år. I 2001 venter vi at veksten vil ta seg opp til 1½ prosent. Vekstanslaget er oppjustert for i år og neste år sammenliknet med forrige inflasjonsrapport.

Omslaget i år og neste år vil i hovedsak begrenses til industrien, dels som følge av svekket lønnsomhet og tapt konkurranseevne, men også som følge av en nedgang i oljeinvesteringene. Hvor store konsekvenser omslaget får for den samlede aktiviteten i norsk økonomi, vil blant annet avhenge av omstillingsevnen i de delene av industrien som blir berørt. Vi venter fortsatt økt etterspørsel etter arbeidskraft fra offentlig sektor og fra tjenesteytende næringer.

Inflasjonsrapporten inneholder også perspektiver for norsk økonomi fram mot 2003. For årene etter 2001 vil høyere vekst og økt etterspørsel etter arbeidskraft igjen kunne presse kostnadsveksten opp. Med det vekstbildet vi nå ser for oss, kan prisveksten da ta seg litt opp.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. desember 1999 00:00