Norges Bank

Pressemelding

Avkastning på Statens petroleumsfond i tredje kvartal 1999

I tredje kvartal var periodeavkastningen på Statens petroleumsfond minus 0,8 prosent målt i internasjonal valuta. Både aksje- og obligasjonsporteføljene hadde negativ avkastning. Avkastningen på aksjeporteføljen var minus 1,8 prosent, og på obligasjonsporteføljen var avkastningen minus 0,1 prosent. Det har vært en markert kursstigning på både aksjer og statsobligasjoner i Japan, men ikke nok til å kompensere for svak utvikling i Europa og USA.

Avkastningen i tredje kvartal var 0,17 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Meravkastningen skyldes i hovedsak gode resultater hos eksterne aksjeforvaltere.

Målt i norske kroner var avkastningen på Petroleumsfondet i tredje kvartal 1,8 prosent. Høyere avkastning målt i kroner skyldes at den norske kronen ble mindre verdt i forhold til valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleums-fondets referanseportefølje. Det er imidlertid avkastningen målt i valutakurven som er mest relevant for utviklingen av fondets internasjonale kjøpekraft.

For de tre første kvartalene sett under ett var avkastningen 4,2 prosent målt i Petroleumsfondets valutakurv. Avkastningen på aksjeporteføljen var 12,0 prosent, mens det var en negativ avkastning på 1,1 prosent på obligasjonsporteføljen. Norges Bank har oppnådd en meravkastning på 0,33 prosentpoeng i forhold til avkastningen på referanseporteføljen.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført 13,5 milliarder kroner den 30. september. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje er etter dette 199,5 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. november 1999 00:00