Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks budsjettbrev

Norges Bank har 21. oktober 1999 uttalt seg om utformingen av den økonomiske politikken i det årlige "budsjettbrevet" til Finansdepartementet.

Om budsjettforslaget for 2000 uttaler Norges Bank blant annet:

"Samlet synes Regjeringens budsjettforslag i hovedsak å være på linje med de forutsetningene som Norges Bank har bygget på i gjennomføringen av pengepolitikken. En sterkere stimulans fra finanspolitikken enn det budsjettforslaget legger opp til, vil forsterke presset i skjermede sektorer. En slik ytterligere stimulans vil derfor isolert sett kunne innebære at lønns- og prisveksten i økonomien ikke kommer ned mot europeisk nivå de nærmeste par årene. I gjennomføringen av pengepolitikken må Norges Bank, dersom det skulle bli aktuelt, ta hensyn til at en slik utvikling vil kunne true de grunnleggende forutsetningene for kursstabilitet."

Norges Bank viser til at det har funnet sted en betydelig glidning i statsbudsjettets utgifter:

"Det fremgår av budsjettdokumentene at det har funnet sted en betydelig glidning i statsbudsjettets utgifter gjennom inneværende år. I gjennomsnitt er den underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter de fire siste årene blitt om lag 1¼ prosentpoeng høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet for det aktuelle budsjettåret.

Norges Bank vil peke på at en slik systematisk glidning i budsjettopplegget over tid kan reise spørsmålet om hvilken budsjettpolitikk som skal legges til grunn i utformingen av de øvrige delene av den økonomiske politikken og blant private aktører i økonomien. Norges Bank vil videre peke på at en tilsvarende glidning nå i første rekke ville påvirke etterspørselen i tjenesteytende næringer og i offentlig sektor, hvor presset allerede er høyt og potensialet for å øke sysselsettingen trolig er begrenset. Samtidig ville grunnlaget for ny vekst i det konkurranseutsatte næringslivet bli svekket.

Budsjettet for 2000 viser et generasjonsmessig underskudd på mellom 5 og 20 milliarder kroner. Bindingene som ligger i utgifter til Folketrygden og lovfestede rettigheter, gir et betydelig bidrag til den samlede utgiftsveksten. Det er vesentlig at disse ubalansene ikke festner seg over tid."

Norges Banks brev inneholder også en bred redegjørelse for gjennomføringen av pengepolitikken og en vurdering av samspillet mellom pengepolitikken og de øvrige delene av den økonomiske politikken. Brevet foreligger i sin helhet på Norges Banks internettside:

http://www.norges-bank.no/publikasjoner/budsjettbrev.html

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. oktober 1999 00:00