Norges Bank

Pressemelding

Pressebulletin nr. 10/1999: Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 6,9 prosent (80,6 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av august, mot 7,0 prosent (81,2 milliarder kroner) fram til utgangen av juli. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger har i norske kroner og utenlandsk valuta. Den underliggende veksten var 8,9 prosent ved utgangen av august, mot 8,5 prosent ved utgangen av måneden før.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektorers beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 8,7 prosent (60,7 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av august. Fram til utgangen av juli var tolvmånedersveksten 7,5 prosent (53,2 milliarder kroner). Den under-liggende veksten i pengemengden var 13,9 prosent ved utgangen av august, mot 10,5 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 6,0 prosent 29. september. Effektiv tremånedersrente var 6,4 prosent og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 6,1 prosent. Fra 30. august til 29. september falt en- og tolvmånedersrentene med henholdsvis 0,6 og 0,1 prosentpoeng, mens tremånedersrenten steg med 0,2 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tre-måneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 3,0 prosentpoeng 29. september, sammenlignet med 3,2 prosentpoeng 30. august.

Kronekursen målt mot euro var 1,1 prosent sterkere 29. september enn den var 30. august. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,17 og 8,34 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 0,6 prosent sterkere 29. september enn 30. august.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 1,3 milliarder kroner i perioden fra og med 23. august til og med 17. september. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 12,9 milliarder kroner og solgte valuta til innlendinger for 15,8 milliarder kroner.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 144,8 milliarder kroner ved utgangen av august, sammenliknet med 140,6 milliarder kroner ved utgangen av juli.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. september 1999 00:00