Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank opprettholder anslaget for prisveksten

Norges Bank venter at konsumprisveksten i løpet av de nærmeste to årene vil avta og komme ned mot den stigningstakten eurolandene sikter mot. Konsumprisveksten i år anslås til 2¼ prosent eller noe i underkant av dette. Prisveksten anslås til 2 prosent i 2000 og 1¾ prosent i 2001. Prisanslagene er uendret fra forrige inflasjonsrapport.

De neste årene anslås veksten i lønnskostnadene å avta. Lønnsveksten anslås til 4¾ prosent i 1999 og 3¾ prosent i 2000 og 2001.

Norges Bank venter at BNP for Fastlands-Norge vil øke med ½ prosent i år og ¼ prosent neste år. I 2001 venter vi at veksten vil ta seg opp til 1½ prosent. Vekstanslaget er noe nedjustert for i år og litt oppjustert for 2001 sammenliknet med forrige inflasjonsrapport.

Inflasjonsrapporten bekrefter at den sterke oppgangen Norge har hatt siden 1992 nå er avløst av en periode med svakere vekst. Samtidig er risikoen for et alvorlig tilbakeslag i norsk økonomi redusert fra i vinter. Nedgangen ser ut til å bli begrenset til visse deler av økonomien, særlig bygge- og anleggssektoren og verkstedindustrien.

Presset i arbeidsmarkedet har slått ut i en svekkelse i næringslivets kostnadsmessige konkurranse-evne. Særlig som følge av inntektsoppgjøret i 1998 har lønnsveksten over de siste to årene samlet vært på 11 prosent. Sammen med et forventet fall i oljeinvesteringene rammer dette deler av konkurranseutsatt sektor. I skjermet sektor er det fortsatt høy aktivitet, særlig i privat tjenesteyting og i kommunene.

Anslaget for arbeidsledigheten er noe nedjustert fra forrige rapport. Ledigheten anslås nå til 3¼ prosent i år, 3¾ prosent neste år og til 4 prosent i 2001.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. september 1999 00:00