Norges Bank

Pressemelding

Pressebulletin nr. 9/1999: Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 7,0 prosent (81,2 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, mot 7,1 prosent (82,8 milliarder kroner) fram til utgangen av juni. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger har i norske kroner og utenlandsk valuta. Den underliggende veksten var 8,6 prosent ved utgangen av juli, mot 7,1 prosent ved utgangen av måneden før.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektorers beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 7,7 prosent (54,4 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av juli. Fram til utgangen av juni var tolvmånedersveksten 6,5 prosent (45,8 milliarder kroner). Den under-liggende veksten i pengemengden var 10,8 prosent ved utgangen av juli, mot 5,5 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes utlåns- og innskuddsrenter gikk ned også i andre kvartal 1999. Utlånsrentene falt med 0,65 prosentpoeng til 8,28 prosent, mens rentene på bankinnskudd falt med 0,69 prosentpoeng til 4,85 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentemarginen økte dermed med 0,04 prosentpoeng til 3,43 prosent. Livsforsikringsselskapenes utlånsrenter gikk ned med 0,45 prosentpoeng i andre kvartal og var 7,04 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,16 prosentpoeng i perioden til 7,03 prosent. Rentene på utlån fra de statlige låneinstituttene økte med 0,42 prosentpoeng og var 6,18 prosent ved utgangen av andre kvartal.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 6,6 prosent 30. august. Effektiv tremånedersrente og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var begge 6,2 prosent. Fra 30. juli til 30. august falt en- og tremånedersrentene med henholdsvis 0,2 og 0,4 prosentpoeng. Renten for tolv måneders løpetid var uendret. Differansen mellom nominell tre-måneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 3,2 prosentpoeng 30. august, sammenliknet med 3,6 prosentpoeng 30. juli.

Kronekursen målt mot euro var 0,4 prosent sterkere 30. august enn den var 30. juli. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,20 og 8,32 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 0,4 prosent svakere 30. august enn 30. juli.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 0,6 milliarder kroner i perioden fra og med 26. juli til og med 20. august. Statistikken viser at bankene i samme periode solgte valuta til utlendinger for 16,6 milliarder kroner og kjøpte valuta fra innlendinger for 10,0 milliarder kroner.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 140,6 milliarder kroner ved utgangen av juli, sammenliknet med 134,4 milliarder kroner ved utgangen av juni.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. august 1999 00:00