Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank holder renten uendret

Det ble ikke fattet vedtak om renteendring på Norges Banks hovedstyremøte 25. august. Norges Bank opprettholder dermed sine innskudds- og utlånsrenter overfor bankene (foliorenten og D-lånsrenten) på henholdsvis 6,0 prosent og 8,0 prosent.

Målet for pengepolitikken er stabilitet i kronens verdi målt mot europeiske valutaer, fra årsskiftet definert som stabilitet overfor euro. Pris- og kostnadsveksten må derfor bringes ned på det nivået eurolandene sikter mot. Samtidig må en unngå at pengepolitikken i seg selv bidrar til nedgangstider med deflasjon.

Sammen med den løpende vurderingen av pris- og kostnadsutsiktene og forholdene i penge- og valutamarkedene, danner analysene i Norges Banks inflasjonsrapporter grunnlag for beslutninger om innretningen av virkemidlene i pengepolitikken. Norges Banks vurdering av utsiktene for den økonomiske utviklingen ble sist presentert i Inflasjonsrapport 1999/2.

- Norges Bank holder fast ved det hovedbildet for den økonomiske utviklingen som ble lagt fram i siste inflasjonsrapport, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

- Både i år og neste år ser det ut til at veksten i fastlandsøkonomien blir lav etter flere år med sterk oppgang. Utviklingen i importen tyder på et betydelig fall i investeringene. Det private forbruket viser vekst, men trolig noe lavere enn ventet. Veksten i konsumprisindeksen har den siste tiden avtatt noe. Vi venter at pris- og kostnadsveksten etter hvert kommer ned mot nivået eurolandene sikter mot.

På den annen side har veksten i arbeidsstyrken avtatt vesentlig. Presset i arbeidsmarkedet synes derfor å avta noe mindre enn tidligere lagt til grunn. I tillegg har boligprisene fortsatt å stige mer enn ventet. Etterspørselen etter kreditt holder seg godt oppe. Blant våre handelspartnere har utsiktene bedret seg, noe som gjenspeiles i økt eksport fra fastlandsbedriftene. Internasjonalt ser det ut til at nedgangen i råvare- og produsentprisene har stoppet opp.

I første halvår reduserte Norges Bank sine renter overfor bankene ved fire anledninger med i alt 2,0 prosentpoeng. Dersom økonomien utvikler seg om lag som anslått i inflasjonsrapporten, bør det være grunnlag for ytterligere reduksjoner i renten. Tempoet i rentenedgangen vil i så fall være mindre enn i første halvår, sier Svein Gjedrem.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. august 1999 00:00