Norges Bank

Pressemelding

Avkastning på Statens petroleumsfond i andre kvartal 1999

I andre kvartal var periodeavkastning på Statens petroleumsfond 2,0 prosent målt i internasjonal valuta. Avkastningen på aksjeporteføljen var 7,0 prosent, mens det var negativ avkastning på -1,3 prosent på obligasjonsporteføljen. Den høye avkastningen på aksjeinvesteringene gjenspeiler generell oppgang i de viktigste aksjemarkedene, særlig i Asia.

Avkastningen i andre kvartal var 0,18 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Meravkastningen skyldes i hovedsak gode resultater hos eksterne aktive aksjeforvaltere og sesongmessige forhold knyttet til utbetaling av aksjeutbytte.

Målt i norske kroner var avkastningen på Petroleumsfondet 1,6 prosent. Svakere avkastning målt i kroner skyldes at den norske kronen ble mer verdt i forhold til valutakurven. Det er imidlertid avkastningen målt i valutakurven som gir uttrykk for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft. Det er derfor dette avkastningstallet som er relevant.

For første halvår sett under ett var avkastningen 5,0 prosent målt i Petroleumsfondets valutakurv. Meravkastningen i forhold til avkastningen på referanseporteføljen var i første halvår 0,16 prosentpoeng.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført 8 milliarder kroner den 30. juni. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var etter dette 182,7 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. august 1999 00:00