Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank venter avtakende prisvekst

Norges Bank anslår i sin siste inflasjonsrapport konsumprisveksten til 2¼ prosent i år, 2 prosent neste år og 1¾ prosent i 2001. Rapporten bekrefter en utvikling der prisstigningen er på vei ned mot den stigningstaken eurolandene sikter mot. Dette er en viktig forutsetning for stabilitet i valutakursen mot euro.

Prisanslaget i år er uendret fra forrige inflasjonsrapport. Anslagene for 2000 og 2001 er oppjustert med ¼ prosentpoeng. Det skyldes en moderat oppjustering av lønnsveksten de neste to årene og noe høyere bidrag fra den importerte prisveksten.

Inflasjonsrapporten bekrefter at veksten i norsk økonomi er i ferd med å dempes. Det er klare tegn til nedgang i investeringene i bedriftene, særlig innenfor industri og oljevirksomhet. Investeringene ventes å fortsette å falle neste år, og sysselsettingen i industrien og bygge- og anleggsbransjen avtar. På den annen side er det fortsatt vekst i de delene av økonomien som ikke er utsatt for internasjonal konkurranse. Det har særlig vært høy vekst i privat konsum. Det er også tegn til at veksten i kommunesektoren fortsetter.

Norges Bank venter at BNP for Fastlands-Norge vil øke med ¾ prosent i år og ¼ prosent neste år. I 2001 anslås veksten til 1¼ prosent. Dette er en viss oppjustering av veksten for alle tre årene sammenliknet med forrige inflasjonsrapport, men fortsatt vesentlig lavere vekstrater enn vi har sett de siste årene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. juni 1999 00:00