Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank går inn for mer fleksibel pensjonering

Norges Bank støtter hovedtrekkene i Olsen-utvalgets forslag om en mer fleksibel ordning for tidligpensjonering. Dette går frem av sentralbankens høringsuttalelse til Finansdepartementet om NOU 1998:19 Fleksibel pensjonering. Norges Bank er enig i at den enkelte selv i større grad bør stilles overfor kostnadene ved tidligpensjonering.

Olsen-utvalget foreslår en allmenn, fleksibel ordning med en varig forkorting av pensjonsytelsen dersom en velger å gå av før den ordinære pensjonsalderen og et tillegg i pensjonsytelsen dersom en velger å arbeide lenger. Kostnadene forbundet med pensjonsbeslutningen veltes i dag i stor grad over på samfunnet, herunder på generasjoner av fremtidige yrkesdeltakere som ikke nå har muligheter til å påvirke beslutningen.

Norges Bank peker på at Folketrygdens utgifter vil øke kraftig de neste tyve årene som en følge av eldrebølgen. Det skal forholdsvis lite til før en ytterligere økning i statens utgifter fører til at myndighetene får redusert handlefriheten i finanspolitikken vesentlig. Motstykket til dette er at utgiftene til livsopphold for de eldre må dekkes av stadig færre yrkesaktive. En fortsatt nedgang i den gjennomsnittlige pensjoneringsalderen og en større forsørgerbyrde for de yrkesaktive vil på lang sikt kunne svekke mulighetene for å opprettholde det systemet for alderspensjoner som er bygget opp.

Ved å subsidiere tidligpensjonering bidrar myndighetene i dag aktivt til å stimulere folk til å gå av med pensjon. Etter Norges Banks syn bør det gjennomføres tiltak som kan øke eldre arbeidstakeres insentiv til å bli lenger i arbeid. Det vil være viktig å fjerne sterke økonomiske insentiver til tidligpensjonering og disinsentiver til å utsette pensjoneringstidspunktet

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. juni 1999 00:00