Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank anbefaler ja til Storebrands erverv av Finansbanken ASA

Norges Bank tilrår i en høringsuttalelse til Kredittilsynet at Storebrand ASA får tillatelse til å erverve Finansbanken ASA. Videre tilrår Norges Bank at den omsøkte organiseringen med Finansbanken ASA som eget datterselskap av Storebrand ASA godkjennes.

I vurderingen av søknaden legges det vekt på konkurransemessige konsekvenser, hensynet til soliditet og at konsernstrukturen er oversiktlig, i samsvar med Norges Banks mål om å bidra til stabile og effektive finansmarkeder.

Storebrand-konsernet driver i dag bankvirksomhet gjennom Storebrand Bank AS. Både Storebrand Bank AS og Finansbanken ASA er banker av begrenset størrelse. Norges Bank kan ikke se konkurransemessige forhold som kan være til hinder for oppkjøpet.

Storebrand ASA vil finansiere oppkjøpet av Finansbanken ASA ved å emittere ny aksjekapital. Kapitalsituasjonen i Storebrand-konsernet etter forhøyelsen av aksjekapitalen antas å være tilfredsstillende og på et nivå vesentlig høyere enn minstekravet til kapitaldekning. Norges Bank kan derfor ikke se at soliditetsmessige forhold tilsier avslag på søknaden.

Det er Norges Banks prinsipielle syn at finansinstitusjonene bør få anledning til å organisere sin virksomhet slik de finner mest hensiktsmessig og rasjonelt, med mindre vesentlige hensyn taler imot dette. Storebrand-konsernet er i dag organisert etter den såkalte holdingmodellen, med Storebrand ASA som holdingselskap for de operative selskapene innenfor de forskjellige virksomhetsområdene. Storebrand ASA ønsker å opprettholde Finansbanken ASA og Storebrand Bank AS som selvstendige datterselskaper under holdingselskapet. Norges Bank kan ikke se at det er vesentlige hensyn som taler imot en slik organisering.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. mai 1999 00:00