Norges Bank

Pressemelding

Pressebulletin nr 5/1999: Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 7,6 prosent (85,7 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av mars, mot 8,2 prosent (91,7 milliarder kroner) fram til utgangen av februar. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger har i norske kroner og utenlandsk valuta. Den underliggende veksten var 7,5 prosent ved utgangen av mars, mot 7,9 prosent ved utgangen av måneden før.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektorers beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 5,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av mars. Fram til utgangen av februar var tolvmånedersveksten 4,5 prosent. Den under-liggende veksten i pengemengden var 12,7 prosent ved utgangen av mars, mot 11,1 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,5 prosent 30. april. Effektiv tremånedersrente var 7,0 prosent, og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 5,8 prosent. Fra 26. mars til 30. april steg en- og tremånedersrentene med henholdsvis 0,2 og 0,1 prosentpoeng. Renten for tolv måneders løpetid var uendret. Differansen mellom nominell tremåneders euro-kronerente og tilsvarende rente for euro var 4,1 prosentpoeng 30. april, sammenliknet med 3,5 prosentpoeng 26. mars.

Kronekursen målt mot euro var 1,5 prosent sterkere 30. april enn den var 26. mars. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,25 og 8,41 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 0,9 prosent sterkere 30. april enn 26. mars.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 0,3 milliarder kroner i perioden fra og med 22. mars til og med 16. april. Statistikken viser at bankene i samme periode solgte valuta til utlendinger for 8,4 milliarder kroner og kjøpte valuta fra innlendinger for 1,3 milliarder kroner.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 139,2 milliarder kroner ved utgangen av mars, sammenliknet med 142,3 milliarder ved utgangen av februar.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. april 1999 00:00