Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank anslår lavere prisvekst

Norges Bank anslår i sin siste inflasjonsrapport konsumprisveksten til 2¼ prosent i år og 1¾ prosent neste år. Dette er en nedjustering på ¼ prosentpoeng begge år sammenliknet med forrige inflasjonsrapport. Nedjusteringen er en følge av lavere prisvekst internasjonalt og prisfall på importerte varer.

I en kommentar sier sentralbanksjef Svein Gjedrem at stabilitet i kronekursen forutsetter en pengepolitikk som bidrar til at pris- og kostnadsveksten etter hvert kommer ned til den veksttakten eurolandene sikter mot. På den annen side må renten ikke settes så høyt at den bidrar til nedgangstid med deflasjon, sier Gjedrem.

Norges Bank venter at BNP for Fastlands-Norge vil holde seg omtrent på 1998-nivå fram til 2000 og øke noe i 2001. I deler av næringslivet har økte kostnader og lave produktpriser ført til svakere lønnsomhet. Norges Bank venter at dette etter hvert vil slå ut i lavere investeringer og lavere etterspørsel etter arbeidskraft. Samtidig vil oljeinvesteringene falle kraftig i år og neste år. På den annen side vil fortsatt vekst i husholdningenes etterspørsel bidra til å dempe omslaget i næringslivet.

Sentralbanksjefen viser til at markedsaktørene venter vesentlige reduksjoner i renten i løpet av det nærmeste året. Slike forventninger vil også kunne finne støtte i de analysene av utviklingen for norsk økonomi vi legger fram i denne rapporten. Norges Bank vil unngå brå kast i rentesettingen. En uventet høy vekst i det private forbruket eller en eventuell svikt i gjennomføringen av budsjettpolitikken kan skape usikkerhet om prisutviklingen fremover, påpeker Gjedrem.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. mars 1999 00:00