Norges Bank

Pressemelding

Pressebulletin nr. 3/1999: Kreditt- og valutatilhøva

Kreditt- og valutatilhøva Noregs Banks kredittindikator auka med 8,2 prosent (90,5 milliardar kroner) dei siste tolv månadene fram til utgangen av januar, mot 8,5 prosent (93,7 milliardar kroner) fram til utgangen av desember. Kredittindikatoren er eit tilnærma mål for kor stor innanlandsk bruttogjeld næringsliv, hushald og kommunar har i norske kroner og utanlandsk valuta. Den underliggjande veksten var 6,8 prosent ved utgangen av januar, mot 6,6 prosent ved utgangen av månaden før.

Den registrerte pengemengda, som i første rekkje omfattar behaldninga publikum har av bankinnskot, setlar og mynt, auka med 5,4 prosent dei siste tolv månadene fram til utgangen av januar. Ved utgangen av desember var tolvmånadersveksten 5,6 prosent. Den under-liggjande veksten i pengemengda var 8,8 prosent ved utgangen av januar, mot 2,5 prosent ved utgangen av månaden før.

Bankane sine utlånsrenter så vel som deira innskotsrenter gjekk opp også i fjerde kvartal 1998. Utlånsrentene auka med 0,18 prosenteiningar til 9,80 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentene på bankinnskot steig med 0,52 prosenteiningar og var 6,31 prosent ved utgangen av perioden. Rentemarginen fall dermed med 0,34 prosenteiningar til 3,49 prosent. Livsforsikrings-selskapa sine utlånsrenter gjekk opp med 0,22 prosenteiningar i fjerde kvartal og var 8,33 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittføretaka sine utlånsrenter auka med 0,03 prosenteiningar i den nemnde perioden til 7,74 prosent. Rentene på utlåna frå dei statlege låneinstitutta auka med 0,61 prosenteiningar og var 4,74 prosent ved utgangen av fjerde kvartal.

I eurokronemarknaden var effektiv rente for ein månads løpetid 8,2 prosent 26. februar. Den effektive tremånadersrenta var 7,6 prosent, og tilsvarande rente for tolv månaders løpetid var 6,2 prosent. Frå 29. januar til 26. februar steig alle desse tre rentesatsane med 0,1 prosenteiningar. For tre månaders løpetid var differansen mellom nominell eurokronerente og tilsvarande rente for euro 4,1 prosenteiningar 26. februar, medan differansen var 4,0 prosenteiningar 29. januar.

I perioden frå 29. januar til 26. februar svekte kronekursen seg med 1,7 prosent målt mot euro. Kursen målt mot euro varierte mellom 8,54 og 8,74. Verdien av krona målt ved den effektive kursen til industrien svekte seg med 1,8 prosent over same periode.

Noregs Bank handla ikkje valuta i perioden frå og med 25. januar til og med 19. februar. Statistikken syner at bankane i same periode kjøpte valuta frå utlendingar for 17,9 milliardar kroner, medan dei selde valuta til innlendingar for 15,0 milliardar kroner.

Noregs Bank sine internasjonale reservar motsvara verdien av 138,1 milliardar kroner ved utgangen av januar 1999, samanlikna med 142,0 milliardar ved utgangen av desember 1998.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. mars 1999 00:00