Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank engasjerer forskere

Norges Bank har engasjert en bredt sammensatt forskergruppe fra ulike akademiske forskningsmiljøer i Norge. Forskerne skal utrede ulike sider ved den økonomiske politikken og formidle nasjonale og internasjonale forskningsresultater.

Følgende personer er engasjert: Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo, professor Aanund Hylland, Universitetet i Oslo, professor Erling Steigum, Norges Handelshøyskole og førsteamanuensis Ragnar Torvik, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.

Steinar Holdens forskningsprosjekt er i første rekke knyttet til sammenhengen mellom pengepolitikken og lønnsdannelsen. Aanund Hylland skal forske på forhold knyttet til beslutningsprosesser og pengepolitiske institusjoner. Erling Steigums forskningsprosjekt er knyttet til sammenhengen mellom pengepolitikken og finanspolitikken. Ragnar Torviks forskning skal fokusere på hvordan pengepolitikken påvirker ulike deler av næringslivet, blant annet forholdet mellom skjermet og konkurranseutsatt sektor.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. februar 1999 00:00