Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank støtter hovedtrekkene i Banklovkommisjonens forslag til ny lov om finansforetak

Norges Bank støtter Banklovkommisjonens syn på viktigheten av å få en samlet og enhetlig regulering av alle finansforetak. Samtidig fremhever sentralbanken at det kan være behov for særskilt regulering av forsikringsnæringen på enkelte områder, går det fram av Norges Banks høringsuttalelse om Banklovkommisjonens forslag om ny lov om finansforetak.

Regelverket for finansforetakene har stor betydning for utviklingen i finansnæringen. Det er derfor viktig at en nå kommer fram til et regelverk som er fremtidsrettet og som sikrer stabile rammebetingelser for næringen. Norges Bank er særlig opptatt av at regelverket legger forholdene til rette for effektive og solide institusjoner og tilstrekkelig konkurranse i markedet. Videre må hensynet til at norsk regelverk er på linje med det som er vanlig internasjonalt tillegges vekt.

Regelverket for oppkjøp bør bli mer fleksibelt
Etter Norges Banks vurdering bør myndighetene, gjennom både utformingen av regelverket og praktiseringen av det, være tilbakeholdne med å hindre strukturendringer og tilpasninger som næringen selv finner hensiktsmessige. En unødig innsnevring av institusjonenes handlingsrom kan bidra til å svekke deres lønnsomhet og soliditet på lang sikt.

Norges Bank støtter kommisjonens forslag om at det skal kunne gis konsesjon for oppkjøp dersom det er innhentet forhåndsaksept fra minst to tredjedeler av eierne. Dermed kan en unngå situasjoner der et lite mindretall blokkerer for oppkjøp som har støtte fra en meget klar majoritet av aksjonærene. Videre kan en slik endring legge forholdene bedre til rette for nødvendige strukturendringer.

Norges Bank støtter også kommisjonens forslag om at det skal kunne gis tillatelse til at eierandeler svarende til inntil 30 prosent av kapitalen eller stemmene i et finansforetak eies av et annet finansforetak som ledd i en strategisk samarbeidsavtale mellom foretakene. Det er viktig at regelverket har den nødvendige fleksibilitet og ikke er til hinder for samarbeid eller allianser, gitt at det ikke er betenkelig bl.a. fra et konkurransemessig synspunkt. Ettersom kommisjonen foreslår å myke opp regelverket på punktene over, vil Norges Bank etter en samlet vurdering støtte forslaget om å opprettholde eierbegrensningsregelen på 10 prosent i normaltilfellet.

Kapitaldekning i forsikringsselskaper bør vurderes nærmere
Norges Bank støtter mindretallets forslag om å endre reglene om kapitaldekning for forsikringsselskapene. Banklovkommisjonen ble i sitt mandat bedt om å innføre mest mulig like regler for forskjellige institusjonsgrupper. Reguleringsmessig enkelhet må imidlertid balanseres mot særtrekk ved næringen. Dersom virksomheten ikke er lik, mener Norges Bank at reguleringen ikke nødvendigvis må være lik.

For livselskapene er det slik at om fordelingen av risikoen ved virksomheten vurderes isolert, er det mye som taler for at det særnorske kapitalkravet bør kunne oppheves uten soliditetsmessige konsekvenser. Norges Bank mener imidlertid at spørsmålet om soliditetskrav i forsikring bør vurderes samlet i Banklovkommisjonens neste utredning.

Krysseiebestemmelsene bør mykes opp
Norges Bank mener at det bør gjøres visse tilpasninger i fradragsreglene for krysseie mellom finansforetak. Kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper har ulike roller i finansmarkedene, og dette gjenspeiles bl.a. i at de har ulike muligheter til å investere i egenkapitalinstrumenter. Forsikringsselskapenes adgang til å investere i egenkapitalinstrumenter ble i mai 1998 økt fra 20 til 35 prosent av forvaltningskapitalen og selskapene har en økende andel av sin forvaltningskapital plassert i aksjer og grunnfondsbevis. Krysseiebestemmelsene vil i økende grad kunne virke begrensende for livsforsikringsselskapenes kapitalforvaltning. Norges Bank mener derfor at forsikringsselskapene bør unntas fra kravet om fradrag i egen ansvarlig kapital for samlede eierandeler i andre finansforetak som overstiger 10 prosent av egen ansvarlig kapital.

Norges Bank ønsker samtidig større tilpasning til internasjonalt regelverk. Kravet om fradrag for eierandeler i andre finansforetak bør derfor heves fra dagens grense på 2 prosent til bare å omfatte eierandeler som overstiger 10 prosent av ansvarlig kapital i mottakende institusjon.

Omdanning av sparebanker bør tillates
Norges Bank støtter forslaget fra kommisjonens flertall om at sparebanker skal få adgang til å omdanne seg til aksjeselskaper eller allmennaksjeselskaper. Ordningen vil være basert på frivillighet.

Hovedstyrets medlem Lars Velsand støtter mindretallene i kommisjonen som mener at det ikke bør åpnes for at sparebanker kan omdannes til aksjeselskap.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 21. desember 1998 00:00