Norges Bank

Pressemelding

Innføringen av euro: Norges Banks utøvelse av pengepolitikken og notering av markedskurser for valuta.

Regjeringen slo i Revidert Nasjonalbudsjett 1998 fast at valutakursforskriften videreføres uten endringer etter årsskiftet. Dette var i samsvar med Norges Banks råd til Finansdepartementet. Penge- og valutapolitikken vil dermed bli innrettet mot stabilitet i kronens verdi overfor europeiske valutaer også etter at euro innføres fra 1. januar 1999.

Fra årsskiftet vil Norges Bank operative styringsmål for utøvelsen av valutapolitikken videreføres ved at euro erstatter ECU som indikatoren på kronens verdi mot europeiske valutaer. Når euro innføres som en ny valuta, blir kursforholdet mellom euro og ECU satt lik 1:1 på overgangstidspunktet. Videreføring av gjeldende retningslinjer kan dermed skje uten at kronens internasjonale verdi endres, og kronens utgangsleie mot europeiske valutaer vil fortsatt gjelde.

Norges Bank har fastsatt ny forskrift for bankens notering av markedskurser ved innføringen av euro. Forskriften innebærer blant annet at det fra 1. januar ikke lenger vil bli notert kurs på ECU og at Norges Bank vil begynne å notere kurs på euro mot norske kroner. Rundskrivet om forskriften fås ved henvendelse til Norges Bank.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. desember 1998 00:00