Norges Bank

Pressemelding

Avkastning på Statens petroleumsfond i andre kvartal 1998

I andre kvartal var periodeavkastningen på Statens petroleumsfond 2,1 prosent målt mot den valutakurven som er definert av fondets referanseportefølje. For første halvår var periodeavkastningen 5,9 prosent. Dette fremgår av Norges Banks rapport om forvaltning av Statens petroleumsfond i andre kvartal.

Petroleumsfondets markedsverdi økte med 3,4 milliarder (2,8 prosent) i andre kvartal målt i norske kroner. Nær 1 milliard av økningen skyldes at kronen svekket seg i verdi sett i forhold fondets valutakurv. Kursutviklingen på norske kroner påvirker ikke Petroleumsfondets internasjonale kjøpekraft. Det er derfor avkastningen i internasjonal valuta som er av størst interesse.

Norges Bank oppnådde i andre kvartal en meravkastning på 0,04 prosentpoeng i forhold til referanseporteføljen som er fastsatt av Finansdepartementet. For første halvår er meravkastningen 0,47 prosentpoeng. Meravkastningen skyldes i all hovedsak den strategi som ble valgt ved innfasingen av aksjer i porteføljen.

Periodeavkastningen på 2,1 prosent i andre kvartal var vesentlig lavere enn første kvartals avkastning på 3,7 prosent, målt i fondets valutakurv. Det skyldes i hovedsak en svakere avkastning på aksjeinvesteringene. Mens avkastningen på aksjeporteføljen var 12,3 prosent i første kvartal, var avkastningen 2,1 prosent i andre kvartal. Avkastningen på obligasjonsporteføljen var 1,9 prosent i andre kvartal mot 2,2 prosent i første kvartal.

De internasjonale kapitalmarkedene er for tiden preget av store svingninger og usikkerhet omkring den videre utvikling. Norges Bank fremholder imidlertid at de løpende resultater i forvaltningen av Petroleumsfondet må vurderes ut fra at fondets strategi er langsiktig.

Den 30. juni ble Petroleumsfondet tilført 11,9 milliarder kroner i nye midler fra statskassen. Petroleumsfondets markedsverdi var etter denne overføringen 135,8 milliarder.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. august 1998 00:00