Norges Bank

Pressemelding

Forvaltningen av Statens petroleumsfond - første kvartalsrapport

Statens petroleumsfond hadde i første kvartal en periodeavkastning på 3,7 prosent målt i internasjonal kjøpekraft og 6,3 prosent målt i norske kroner, viser en rapport som Norges Bank har sendt til Finansdepartementet. Dette er den første rapporten som er utarbeidet etter at deler av Petroleumsfondets kapital er investert i de internasjonale aksjemarkedene.

Fondets markedsverdi økte i første kvartal med 7,2 milliarder norske kroner til 120,5 milliarder kroner. En del av denne økningen skyldes svekkelsen av den norske kronen, og har således ikke betydning for Petroleumsfondets internasjonale kjøpekraft. Målt i slik kjøpekraft, som gir et bedre bilde av verdistigningen, økte Petroleumsfondets verdi med 4,2 milliarder kroner.

Norges Bank oppnådde i første kvartal en meravkastning på 0,41 prosentpoeng i forhold til referanseporteføljen som definerer forvaltningsoppdraget fra Finansdepartementet. Banken har trappet opp aksjeandelen i Petroleumsfondet noe raskere enn referanseporteføljen skulle tilsi. Dette er gjort etter en plan fastsatt på forhånd med sikte på å holde transaksjonskostnadene nede. Aksjeplasseringene har gitt en klart høyere avkastning enn plasseringene i obligasjons markedene i denne perioden, og med en høyere aksjeandel i den faktiske porteføljen har dette resultert i en meravkastning. Meravkastningen fremkommer dermed som et resultat av opptrappingsstrategien og ikke et forsøk på å forutsi markedsbevegelser.

Norges Bank fremholder at forvaltningen av Petroleumsfondet følger en langsiktig strategi, og at den kvartalsvise avkastningen normalt vil kunne svinge sterkt.

Aksjeandelen i Petroleumsfondet ble trappet opp fra null ved inngangen av 1998 til 26,6 prosent den 31. mars. Den 1. juni var aksjeandelen kommet opp i rundt 40 prosent, som er det normale nivået i henhold til forvaltningsstrategien. Norges Bank har dermed avsluttet en viktig fase preget av store transaksjoner i de internasjonale kapitalmarkedene.

De fire eksterne aksjeforvaltere som har bistått Norges Bank i dette arbeidet, er: Bankers Trust Company, New York, Barclays Global Investors, London, Gartmore Investment Management, London og State Street Global Advisors, Boston. Chase Manhattan Bank er globalt depot for aksjeporteføljen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. juni 1998 00:00