Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks regnskap for 1997

Norges Bank hadde et overskudd på 14 060,9 mill. kroner i 1997, mot 4 445,0 mill. kroner i 1996. Av det samlede overskuddet er 8 671,3 mill. kroner avsatt til kursreguleringsfondet. Det er avsatt 5 483,5 mill. kroner til overføringsfondet.

Endringen i årsresultatet har i første rekke sammenheng med kursgevinster på valuta med i alt 6 390,8 mill. kroner i 1997, mot et tilsvarende tap på 4 443,3 mill. kroner året før. Renteinntekter av plasseringer i utlandet utgjorde 13 161,3 mill. kroner, som er 2 610,3 mill. kroner mer enn i 1996.

Renter betalt til statskassen var 4 793,2 mill. kroner, mot 3 356,6 mill. kroner i 1996.

Til staten vil det etter gjeldende retningslinjer bli overført 3 811,0 mill. kroner fra overføringsfondet. Norges Banks overføring til staten er basert på et gjennomsnitt for bankens avsetning til overføringsfondet for de tre foregående år.

Ved utgangen av 1997 utgjorde de internasjonale reservene 172 067 mill. kroner målt etter markedsverdier, som ved årsskiftet var 710 mill. kroner høyere enn den regnskapsmessige verdien. De internasjonale reservene består av valutareserver, gull og fordringer på Det internasjonale valutafondet (IMF).

Netto valutareserver gikk ned med 3,4 milliarder kroner fra utgangen av 1996 til utgangen av 1997 og utgjorde 161,1 milliarder kroner. Reduksjonen skyldes i første rekke nedbetaling av statens utenlandsgjeld. Det ble gjort nettokjøp av valuta for motverdien av 66,1 milliarder kroner som hovedsakelig er overført til Statens petroleumsfond.

Norges Bank ivaretar den operative forvaltningen av Statens petroleumsfond på vegne av Finansdepartementet.Ved utgangen av året utgjorde Statens petroleumsfond 113,5 milliarder kroner målt etter markedsverdier, som var 0,2 milliarder kroner høyere enn den regnskapsmessige verdien. Petroleumsfondets avkastning for 1997 utgjorde 4 873,9 mill. kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. februar 1998 00:00