Norges Bank

Pressemelding

Ledere ansatt i Markedsoperasjonsavdelingen

Hovedstyret i Norges Bank har ansatt de øverste lederne av Norges Bank Kapitalforvaltning. Det er denne enheten som forvalter Statens petroleumsfond og som senere også skal forvalte investeringsdelen av valutareservene. Fire av de åtte lederne i Norges Bank Kapitalforvaltning er rekruttert utenfor Norges Bank.

Sigbjørn Atle Berg (50) er ansatt som leder av stabsavdelingen. Han vil i denne funksjonen ha ansvar for administrasjon og budsjett, tilrettelegging av informasjon, og han skal delta i ledelsen av den faglige virksomheten. Berg er sosialøkonom og har bred erfaring fra økonomisk forskning og analyse ved Universitetet i Oslo og forskningsavdelingen i Norges Bank. Han har arbeidet i Konsernstaben i Norges Bank før han våren 1997 gikk inn i prosjektet som har forberedt den nye forvaltningsenheten.

Helge Eide (33) er ansatt som leder for renteforvaltningen. Han skal ha ansvaret for egenforvaltningen av obligasjoner og for utvelgelse og oppfølging av eksterne renteforvaltere. Han er siviløkonom og har arbeidet med forvaltning i Norges Bank siden 1990. De siste årene har han ledet den gruppen i Markedsoperasjonsavdelingen som har forvaltet valutareservene og Petroleumsfondet. Han har siden mai 1997 hatt ansvaret for utvelgelsen av aksjeforvaltere til Petroleumsfondet.

Morten Jensen (42) er ansatt som investeringsdirektør og leder for avdelingen for risikoallokering og analyse. Denne avdelingen har blant annet ansvaret for taktisk styring av porteføljene som forvaltes og for at risikoen i forvaltningen allokeres til de områdene der det er størst sannsynlighet for å oppnå meravkastning. Jensen er i dag adm. direktør i DnB Investor. Han er sosialøkonom og har tidligere arbeidet i Statistisk sentralbyrå, ved Universitetet i Hamburg, i ECON, DnB/DnC og Elcon Securities.

Steinar Selnes (36) er ansatt som leder for avdelingen for risikokontroll. Avdelingen skal blant annet stå for den løpende overvåkingen av risikoeksponeringen til forvalterne og i totalporteføljene, rapportering av resultater og kontroll med forvaltningen. Selnes er siviløkonom og har arbeidet i Norges Bank siden 1986. Han har vært forvalter i Markedsoperasjonsavdelingen og ved Norges Banks kontor i New York, arbeidet for IMF og vært kontorsjef for regnskap og kontroll i Markedsoperasjonsavdelingen. Siden mai har Selnes blant annet hatt ansvaret for utvikling av system og rutiner for risikokontroll og utvelgelse av depotbank for aksjeporteføljen.

Yngve Slyngstad (35) er ansatt som leder for aksjeforvaltningen. Avdelingen skal ha ansvaret for utvelgelse og oppfølging av eksterne aksjeforvaltere, og for den egenforvaltningen av aksjer som skal bygges opp i Norges Bank. Slyngstad kommer fra Storebrand Investment Management der han har vært investeringssjef med ansvar for plasseringer i asiatiske aksjer. Han er utdannet blant annet som jurist og siviløkonom og har tidligere arbeidet en kort periode i forskningsavdelingen i Norges Bank.

Ole Christian Frøseth (37) leder i dag Norges Banks representasjonskontor i New York. Kontoret skal overføres fra Markedsoperasjonsavdelingen og inngå som en avdeling i Norges Bank Kapitalforvaltning. Frøseth er siviløkonom og arbeidet i Finansdepartementet før han i 1988 ble ansatt i Norges Bank. Han ledet investeringsgruppen i Markedsoperasjonsavdelingen før han i 1995 ble leder av New York kontoret.

Marius Nygaard Haug (37) ble høsten 1997 engasjert for ett år som juridisk leder. Han har permisjon fra stillingen som sjefjurist i Kredittilsynet. Nygaard Haug har tidligere arbeidet ved London-børsen, i Finansdepartementet og EFTAs overvåkningsorgan.

Knut N. Kjær (41) er tidligere engasjert som leder av Norges Bank Kapitalforvaltning fram til 1. juli 1998. Han har ledet prosjektet som har forberedt den nye forvaltningsorganisasjonen og kom til Norges Bank fra Storebrand, der han var konserndirektør. Stillingen som leder av Norges Bank Kapitalforvaltning vil bli utlyst til våren.

Enkelte funksjoner knyttet til kapitalforvaltningen er lagt utenom Norges Bank Kapitalforvaltning. Dette gjelder oppgjør og kontrollfunksjoner, samt rådgivning til Finansdepartementet og Norges Banks Hovedstyre om retningslinjer for forvaltningen av henholdsvis Statens petroleumsfond og valutareservene. Disse funksjonene er lagt til Markedsoperasjonsavdelingen.

Direktør Leif Eide (59) var fram til årsskiftet leder av Område I sammen med direktør Jan F. Qvigstad. Eide har av personlige grunner ønsket å trappe noe ned på aktiviteten. Leif Eides hovedoppgave vil i tiden fremover være på Sentralbanksjefens vegne å delta i kvalitetssikringsarbeidet vedrørende Norges Banks internasjonale kapitalforvaltning. I den sammenheng skal han blant annet lede et utvalg som er opprettet for å gi Sentralbanksjefen råd i hans oppfølging av dette viktige arbeidsområdet.

Harald Bøhn (46) vil inntil videre fungere som stedfortreder for direktør Jan F. Qvigstad som leder av Område I, og vil dessuten fortsatt lede Markedsoperasjonsavdelingen. Han er utdannet sosialøkonom og har erfaring fra ulike avdelinger i Norges Bank og fra Finansdepartementet.

Bjørn Taraldsen (42) har siden 1. januar 1997 vært nestleder i Markedsoperasjonsavdelingen. Han er utdannet siviløkonom og MBA, og vil i tiden fremover lede avdelingens strategi- og kontrollseksjon.

Birger Vikøren (36) er ansatt som strategiansvarlig i Markedsoperasjonsavdelingen. Han er utdannet sosialøkonom og har en doktorgrad i økonomi. Han har tidligere arbeidet i flere av bankens avdelinger. Hans ansvarsområde vil være rådgivning om retningslinjer for kapitalforvaltningen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. januar 1998 00:00