Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank går inn for økning i livselskapenes adgang til aksjeplassering

Norges Banks hovedstyre har i en tilråding til Finansdepartementet gått inn for en vesentlig økning av rammen som regulerer livselskapenes adgang til å plassere sine midler i aksjer. Rammen er nå 20 prosent av forsikringstekniske avsetninger. I uttalelsen gir Norges Bank uttrykk for at det vil være hensiktsmessig at livselskapene i større grad gis anledning til å foreta en avveining mellom hensynet til avkastning og risiko innenfor lovens generelle forsiktighetskrav.

Det bør etter Norges Banks oppfatning i større grad være opp til hvert enkelt selskap å avgjøre omfanget av plassering i aksjer, ut fra egen soliditet og forretningsstrategi - hensyn tatt til konkurransesituasjonen og langsiktigheten til kundeforpliktelsene.

Norges Bank understreker imidlertid at dette stiller økte krav til kompetanse og systemer for risikostyring i det enkelte selskap. Ut fra en sammenligning med øvrige vest-europeiske land mener Norges Bank det burde være tilrådelig å heve grensen til i størrelsesorden 50 % av forsikringsmessige avsetninger, og at aksjer i andre finansinstitusjoner som ikke er datterselskap bør inngå i beregningsgrunnlaget. Endringen bør også gjøres gjeldende for pensjonskasser. Økt adgang til å plassere i aksjer bør betinges av at nødvendig kompetanse og systemer vurderes å være til stede.

Etter Norges Banks vurdering vil forslaget få tilsynsmessige konsekvenser. Behovet for å følge opp at forsikringsselskaper og pensjonskasser har tilstrekkelig kompetanse, styringssystemer og internkontroll og at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig og i overensstemmelse med selskapets overordnede retningslinjer, vil etter Norges Banks vurdering øke.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. januar 1998 00:00