Norges Bank

Pressemelding

Nytt oppgjørssystem reduserer risikoen i betalingsoppgjørene

Mandag 24 november innfører Norges Bank et nytt oppgjørssystem for bankene. I det nye oppgjørssystemet tas betalinger mellom bankene til oppgjør i Norges Bank løpende gjennom dagen mot hittil ved dagens slutt. Gjennom dette oppgjøret vil det på daglig basis omsettes 100-200 milliarder kroner. At bankene nå gjør opp seg imellom gjennom dagen i Norges Bank gjør at de kan drive betalingsformidling mot kunder med betydelig lavere risiko enn hittil.

Det nye oppgjørssystemet innebærer at bankene må styre sin likviditet gjennom dagen. Norges Bank vil lette bankenes likviditetsstyring ved å tilby lån gjennom dagen mot sikkerheter. Innføringen av det nye oppgjørssystemet vil starte med en innføringsperiode, der vilkårene gradvis blir innført, slik at bankene får noe tid til å tilpasse seg.

Etableringen av det nye oppgjørssystemet har skjedd i et nært samarbeid med banknæringen. Bl.a. har bankene og Norges Bank i fellesskap utviklet et informasjonssystem som vil gjøre det enklere for bankene å styre sine betalingsoppgjør og likviditet gjennom dagen.

Sentralbanksjef Kjell Storvik påpeker at det nye oppgjørssystemet i vesentlig grad bidrar til å redusere risikoen i de norske betalingssystemene. Systemet vil derigjennom styrke banknæringens stilling. Innføringen av det nye oppgjørssystemet vil bringe det norske betalingssystemet fullt på høyde med utviklingen i andre land. Etableringen er også i tråd med internasjonale anbefalinger. Slike systemer går internasjonalt under betegnelsen RTGS-systemer (Real Time Gross Settlement). Det nye systemet er også en forutsetning for at Norge senere kan knytte seg opp mot tilsvarende systemer i andre land som ledd i å redusere risikoen og øke effektiviteten for betalingsformidling over landegrensene.

Til redaksjonen: Det nye oppgjørssystemet er nærmere beskrevet i en artikkel i Norges Banks kvartalsskrift Penger og Kreditt nr. 3/97

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. november 1997 00:00