Norges Bank

Pressemelding

Pressebulletin nr. 4/1997: Kreditt- og valutatilhøva

Noregs Banks kredittindikator auka med 7,3 prosent dei siste tolv månadene fram til utgangen av februar, mot 6,9 prosent (reviderte tal) i tolvmånadersperioden januar 1996 - januar 1997. Kredittindikatoren måler kor stor innanlandsk bruttogjeld næringsliv, hushald og kommunar har i norske kroner og utanlandsk valuta. Den underliggjande veksten i indikatoren var 6,8 prosent ved utgangen av februar, mot 6,9 prosent ved utgangen av månaden før. Den underliggjande veksten er definert som veksten i gjennomsnittleg behaldning frå førre til siste tremånadersperiode korrigert for valutakursomvurderingar og omrekna til årleg rate.

Den registrerte pengemengda, M2, som i fyrste rekkje omfattar behaldninga publikum har av bankinnskot, setlar og mynt, auka med 1,3 prosent dei siste tolv månadene fram til utgangen av februar. Ved utgangen av januar var tolvmånadersveksten 4,0 prosent (reviderte tal). Den underliggjande veksten i M2 var 2,3 prosent ved utgangen av februar, mot 8,2 prosent ved utgangen av månaden før.

I eurokronemarknaden var den effektive einmånadsrenta og tremånadersrenta 3,6 og 3,7 prosent 3. april. Eurokronerenta med tolv månaders løpetid var 4,1 prosent. Eurokronerenta med ein månads løpetid var uendra frå 28. februar, medan eurokronerentene med tre månaders og tolv månaders løpetid auka med 0,1 og 0,3 prosenteiningar. I interbankmarknaden var den effektive einmånadsrenta uendra på 3,7 prosent, medan tremånadersrenta auka med 0,1 prosenteiningar til 3,8 prosent. Differansen mellom den nominelle tremånadersrenta i eurokronemarknaden og renta på teoretisk ECU var -0,7 prosenteiningar 3. april, uendra frå 28. februar.

I perioden frå 28. februar til 3. april har kronekursen svekka seg med 2,4 prosent målt mot ECU. Kursen, målt mot indeksert ECU, varierte mellom 96,36 og 99,57. Målt ved den effektive kronekursen til industrien har verdien til den norske krona svekka seg med 1,4 prosent.

Noregs Bank har i perioden frå 25. februar til og med 25. mars kjøpt valuta for 3,2 milliardar kroner. Statistikken viser at bankane i same periode selde valuta til utlendingar og kjøpte valuta frå innlendingar. Valutasalet til utlendingane hang saman med at desse vart tilført kroner som følgje av innløysing av norske sertifikat, og at berre ein del av denne kronetilførselen vart brukt til kroneplasseringar i obligasjonar og bankinnskot.

Noregs Banks internasjonale reservar motsvara verdien av 184,4 milliardar kroner ved utgangen av februar 1997, mot 196,6 milliardar kroner ved utgangen av januar 1997.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. april 1997 00:00