Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank reduserer renten og demper intervensjonene

Norges Bank reduserer sine renter med ytterligere 0,25 prosentpoeng og begrenser vesentlig intervensjonene i valutamarkedet.

Norges Bank har i samsvar med de retningslinjer som er trukket opp for penge- og valutapolitikken, siktet mot å holde en stabil verdi for norske kroner overfor europeiske valutaer siden kronen begynte å flyte i desember 1992. Med sikte på å stabilisere valutakursen har Norges Bank gjennom ført flere rentenedsettelser og har også foretatt omfattende intervensjoner med sikte på å stabilisere kursutviklingen.

Kronekursen har den senere tid vært utsatt for et sterkt og vedvarende press. Fra årsskiftet fram til og med 8 januar kjøpte Norges Bank valuta tilsvarende 20 milliarder kroner. Etter rentereduksjonen 8 januar har kronen fortsatt å styrke seg mot europeiske valutaer og Norges Bank har intervenert betydelig med sikte på å stabilisere kursutviklingen.

I henhold til den valutakursforskrift som er fastsatt av Kongen vil kronekursen kunne avvike midlertidig fra kursleiet, men slik at ved vesentlige endringer i kursen skal virkemidlene i penge politikken innrettes med sikte på at valutakursen etter hvert bringes tilbake til utgangsleiet.

På denne bakgrunn og i lys av utviklingen i valutamarkedet vil Norges Bank i en periode ikke intervenere i valutamarkedet i vesentlig grad. Samtidig setter Norges Bank ned forretnings- og sparebankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,25 prosentpoeng. Bankenes dagslånsrente settes ned like mye. Disse endringene iverksettes med virkning fra 10 januar 1997. Foliorenten og dagslånsrenten er etter dette henholdsvis 3,25 prosent og 5,25 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. januar 1997 00:00