Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank reduserer sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter med virkning fra 9 januar ned forretnings- og sparebankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,5 prosentpoeng. Samtidig settes bankenes dagslånsrente ned like mye. Foliorenten og dagslånsrenten er etter dette henholdsvis 3,5 prosent og 5,5 prosent.

Sentralbanksjef Kjell Storvik sier at beslutningen er tatt på basis av utviklingen i penge- og valutamarkedene. Den senere tid har det vært et sterkt og vedvarende press mot kronekursen, og Norges Bank har siden rentenedsettelsen 5 november 1996 kjøpt valuta for 38 milliarder kroner, hvorav vel 15 milliarder i inneværende år. Samtidig har kronen styrket seg til sitt sterkeste nivå overfor europeiske valutaer siden kroneflyten i desember 1992.

Kjell Storvik viser til at det etter sentralbankloven paragraf 4 er Kongen som treffer vedtak om kronens kursordning og om kursleiet. I omtalen av penge- og valutapolitikken i Salderingsproposisjonen 1997 understreker Regjeringen stabil valutakurs som retningslinje for pengepolitikken. Det vurderes som viktig å unngå vesentlige endringer i konkurranseevnen på grunn av valutakursendringer. Det heter videre at det innenfor de rammer valutaforskriften setter, således er en klar begrensning på hvor langt pengepolitikken i dagens situasjon kan bidra til å stabilisere utviklingen i økonomien. Dette understreker ytterligere det ansvar som ligger på finanspolitikken og inntektspolitikken, sies det i Salderingsproposisjonen. I Finanskomiteen sluttet flertallet seg til disse vurderinger. Norges Bank tar dette til etterretning.

Etter Norges Banks vurdering legger disse retningslinjer klare begrensninger på handlingsrommet for sentralbankens operative utøvelse av pengepolitikken. På denne bakgrunn og med de omfattende intervensjoner som er gjennomført, er en rentereduksjon nødvendig for å stabilisere valutakursen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. januar 1997 00:00