Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks budsjettbrev: Behov for en stram finanspolitikk

Norges Banks hovedstyre sier i sitt årlige brev om budsjettet til Finansdepartementet at det er behov for en stram finanspolitikk i 1997, minst på linje med den innstramming som regjeringen nå har foreslått i nasjonalbudsjettet. Uttalelsen fra hovedstyret er enstemmig.

  • Risikoen for økende kostnadspress og en ustabil utvikling kunne godt tilsi en strammere finanspolitikk enn det legges opp til. Mye av ansvaret for utviklingen legges nå på partene i arbeidslivet.
  • Den rollefordeling som er etablert mellom de ulike delene av den økonomiske politikken innebærer at det er finanspolitikken som må ta hovedansvaret for å stabilisere etterspørselen innenlands. En vellykket innretning av finanspolitikken og et forsvarlig resultat av lønnsoppgjørene er en forutsetning for lav pris- og kostnadsvekst, og derfor også en forutsetning for en fortsatt stabil valutakurs.

Norges Bank peker på at sterk vekst i de mest konjunkturfølsomme deler av økonomien bør få konsekvenser for den økonomiske politikken, og bør tillegges vekt i vurderingen av utformingen og tidspunkt for offentlige investerings- prosjekter. For å minske risikoen for tilbakeslag, er det viktig å begrense veksten i privat og offentlig konsum i den nære fremtid.

Den innstramming som foretas på statsbudsjettet, må også ses i sammenheng med kommuneopplegget. Av hensyn til virkningen av finanspolitikken på etterspørselen innenlands, er det viktig at veksten i den offentlige etterspørselen samlet sett holdes innenfor forutsetningene i nasjonalbudsjettet, heter det i uttalelsen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. oktober 1996 00:00