Norges Bank

Nyhet

Jon Nicolaisen fratrer som visesentralbanksjef

Jon Nicolaisen har i dag fått innvilget sin anmodning til Finansdepartementet om umiddelbar fratreden fra stillingen som visesentralbanksjef fordi han ikke har fått fornyet sikkerhetsklarering fra Sivil klareringsmyndighet.

– Sivil klareringsmyndighet oppgir til meg at årsaken til at jeg ikke får fornyet sikkerhetsklarering er at min kone er kinesisk statsborger og er bosatt i Kina der jeg støtter henne økonomisk. De slår samtidig fast at det ikke er forhold ved meg personlig som skaper tvil om min sikkerhetsmessige skikkethet, men at dette ikke veier tungt nok. Det har jeg nå måttet ta konsekvensen av, sier Jon Nicolaisen.

– Vi tar til etterretning Finansdepartementets beslutning. Jeg vil savne Jon Nicolaisen i stillingen som visesentralbanksjef, et verv han har skjøttet på en utmerket måte som nær kollega og dyktig fagmann. Gjennom sentrale stillinger i banken har han gjennom en årrekke gitt et vesentlig bidrag til å utvikle Norges Bank, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Jon Nicolaisen ble oppnevnt som visesentralbanksjef av Kongen i statsråd i 2014 og gjenoppnevnt fra 1.april i år, hvor han fikk et særskilt ansvar for å følge opp bankens oppgave med å forvalte Statens pensjonsfond utland.

Publisert 4. desember 2020 12:00
Publisert 4. desember 2020 12:00