Norges Bank

Nyhet

Invitasjon til å bli primærhandler i norske statspapirer

Norges Bank ved statsgjeldforvaltningen inviterer norske og utenlandske meglerfirmaer/investeringsbanker med konsesjon fra respektive lands tilsynsmyndigheter til å søke om å bli primærhandler i norske statskasseveksler og statsobligasjoner. Søknader om å bli primærhandler kan sendes når som helst og vil bli behandlet fortløpende. Søknadsfristen for å kunne være primærhandler fra og med 1. januar 2021 er fredag 11. desember 2020 klokken 14.00.

Avtalene gjeldende fra 1. januar 2021 med vedlegg og rammeavtale om gjenkjøpsavtaler er publisert på www.statsgjeld.no.

Primærhandlere i norske statspapirer har plikt og enerett til å delta i auksjoner om utstedelser eller utvidelser av de lånene som omfattes av avtalen. Primærhandlerne kan inngå gjenkjøpavtaler i statspapirer fra statens egenbeholdning.

Det er krav om at primærhandlerne stiller kurser og volum i statspapirene i interbankmarkedet (markedet for handel i statspapirer mellom primærhandlerne). Videre skal de bidra aktivt til avsetning av lånene i førstehåndsmarkedet og til å skape likviditet i annenhåndsmarkedet.

Statsgjeldsforvaltningen benytter Bloomberg Auction System ved auksjoner av statspapirer og Bloomberg E-Bond som handelsplattform for interbankmarkedet.

Søknad om å bli primærhandler skal sendes elektronisk til enheten for statsgjeld i Norges Bank på e-postadressen debtmanagement@norges-bank.no. I tillegg til signerte primærhandleravtaler skal følgende legges ved søknaden (se vedlegg D til avtalen: Oversikt over fullmakter, kontakter mv. Organisasjonskart):

  1. Et organisasjonskart eller tilsvarende oversikt som viser organiseringen av primærhandlervirksomheten inkludert salg av statspapirer. Det skal fremgå hvem som har fullmakter til å ta beslutninger som direkte påvirker rollen som primærhandler.
  2. En fullstendig liste over personer hos foretaket som har fullmakt til å inngå gjenkjøpsavtaler og legge inn bud i auksjoner, deres e-postadresser og telefonnumre.
  3. Signert rammeavtale om gjenkjøpsavtaler dersom denne ikke er inngått tidligere.
Publisert 30. november 2020 14:00
Publisert 30. november 2020 14:00