Norges Bank

Nyhet

Om ansettelsen av Nicolai Tangen

Etter VGs oppslag lørdag om påtroppende sjef for Norges Bank Investment Management, Nicolai Tangens arrangement «Back To University» 14.-17. november 2019 er det blitt stilt en rekke spørsmål ved hovedstyrets ansettelsesprosess og forhold knyttet til at nåværende leder Yngve Slyngstad deltok på seminaret. Nedenfor gis en oppsummering av prosessen og svar på spørsmål som er blitt reist i media:

Om valget av Nicolai Tangen som ny leder for fondet

Nicolai Tangen er utnevnt av Norges Banks hovedstyre med bakgrunn i at han har bygget opp et av Europas ledende investeringsselskaper og kan vise til svært gode resultater som internasjonal kapitalforvalter. Hovedstyret vektla hans brede erfaring og gode lederegenskaper og har fremhevet at Nicolai Tangen kan gi forvaltningen et nytt løft i årene som kommer. Nicolai Tangen har gjennom hele ansettelsesprosessen vist full åpenhet overfor Norges Bank om alle forhold som kan være relevante for stillingen som oljefondssjef.

Om ansettelsesprosessen:

Norges Banks hovedstyre ansatte Nicolai Tangen i sitt møte 24.mars 2020 etter en grundig ansettelsesprosess med bistand fra rekrutteringsbyrået Russell Reynolds. Russell Reynolds ble valgt 28. november 2019 etter en ordinær anbudskonkurranse, etter at Yngve Slyngstad varslet sin avgang 30. oktober 2019. Russell Reynolds hadde på det tidspunktet en rammeavtale med NBIM, men ikke med Norges Bank. Russell Reynolds satte allerede i desember i gang et bredt søk nasjonalt og internasjonal for å finne aktuelle kandidater til stillingen som ny leder av fondet. Russell Reynolds tok da kontakt med Nicolai Tangen på eget initiativ.

Stillingen ble utlyst 10. januar 2020. Dagen før hadde Norges Banks hovedstyre nedsatt et ansettelsesutvalg bestående av sentralbanksjef Øystein Olsen, visesentralbanksjef Egil Matsen og hovedstyremedlem Kristine Ryssdal. 20. januar 2020 ble en såkalt «longlist»  med 41 navn diskutert med Olsen og Matsen. Nicolai Tangens navn stod på denne listen. 23. januar gikk ansettelsesutvalget gjennom en revidert longlist fastsatt av utvalget. Russell Reynolds opplyste utvalget om hva slags verdigrunnlag og kjennskap de hadde opparbeidet på den enkelte kandidat, inklusive Nicolai Tangen.  29. januar gikk hovedstyret gjennom den reviderte listen med 26 navn. Kristine Ryssdal trakk seg på eget initiativ fra ansettelseskomiteen 28. januar fordi hun hadde bindinger til en av kandidatene, og ble erstattet av Karen Helene Ulltveit-Moe på hovedstyremøtet dagen etter.

7. februar 2020 ble en shortlist på 18 kandidater som alle var blitt intervjuet av Russell Reynolds lagt fram for ansettelsesutvalget. Ansettelsesutvalget valgte ut og bestemte seg for å innkalle sju av dem til førstegangsintervju. Hovedstyret hadde gitt ansettelsesutvalget mandat til en slik utvelgelse.

Da søknadsfristen gikk ut 21. februar var det åtte kandidater på den offentlige søkerlisten, hvorav ett navn var unntatt offentlighet. Samtidig uttalte hovedstyrets leder, sentralbanksjef Øystein Olsen, at ansettelsesutvalget sammen med Russell Reynolds jobbet videre med andre aktuelle kandidater. Nicolai Tangen var blant disse. Tangen hadde et førstegangsintervju med ansettelsesutvalget 12. februar og et annengangsintervju 3. mars. I tillegg gjennomførte styreleder et eget møte med Tangen samme dag.

5. mars 2020 møttes hovedstyret og fikk presentert to finalekandidater. Et samlet hovedstyre bestemte seg for å gå videre med Tangen som den foretrukne kandidaten. Fram til hovedstyrets beslutning 24.mars ble det gjort en rekke avklaringer for å sikre at Tangen kunne tilbys jobben som ny CEO. Dette omfattet blant annet forhold knyttet til AKO Capital, AKO trust og AKO Foundation samt skattemessige forhold. I denne fasen ble 11 ulike referanser kontaktet for å danne et ytterlige bilde av kandidaten. I tillegg til de referansene Tangen selv oppgav innhentet også RRA ytterligere referanser. Referanselisten inneholdt nåværende og tidligere arbeidsgiver, samt andre personer med en relasjon til Tangen.

Jane Aamodt Haugland, Avdelingsdirektør i Norges Bank Administrasjon, la til rette for den administrative gjennomføringen av ansettelsesprosessen sammen med to medarbeidere i Norges Bank. Ingen av fondets ansatte var involvert i ansettelsesprosessen. Yngve Slyngstad hadde ingen rolle i ansettelsen av sin etterfølger. Slyngstad ble informert av styreleder 19. mars om at  Nicolai Tangen var styrets foretrukne kandidat. Endelig offentlig søkerliste fulgte innstillingsnotatet til hovedstyret som fattet sin beslutning 24.mars. 26. mars ble Nicolai Tangen presentert som ny CEO for NBIM.

Om Back to University

Yngve Slyngstad ble i mai 2018 invitert til å delta på seminaret «Back to University» ved Wharton business school for å sitte i panelsamtale med daværende sentralbanksjef i Storbritannia, Mark Carney. Gitt daværende sentralbanksjef Carneys deltakelse ble invitasjonen til dette seminaret diskutert med sentralbanksjef Øystein Olsen.

Uken før ansettelsen fikk banken oversendt programmet for «Back to University» fra Nicolai Tangen, men arrangementet og deltakerlisten var ikke en del av hovedstyrets beslutningsgrunnlag da hovedstyret tilbød Tangen jobben som CEO. Ingen medlemmer av hovedstyret og ei heller noen av de som var knyttet til ansettelsesprosessen deltok på arrangementet ved Wharton.

Ettersom «Back To University» ikke hadde vært en del av hovedstyrets beslutningsgrunnlag, og Slyngstads deltakelse på seminaret var helt uavhengig av ansettelsen av Tangen, ble temaet ikke vurdert som relevant for pressekonferansen 26.mars. I forbindelse med en innsynsforespørsel om kontakten mellom Tangen og Slyngstad i tiden frem mot ansettelsen fra Dagens Næringsliv, ble program og deltakerliste oversendt DN 3. april 2020.

Om Slyngstads deltakelse / betaling:

Yngve Slyngstad deltok på et internt akademisk seminar hos Norges Bank Investment Management i New York 14 November 2019.  Deretter tok han toget til Pennsylvania for å delta på «Back to University». Norges Bank dekket kostnaden for Yngve Slyngstads fly til New York, samt togbilletten til Pennsylvania.

Opphold på konferansehotellet og middag ble betalt av arrangør. Yngve Slyngstad valgte å reise med øvrige konferansedeltagere med det chartrede flyet fra Pennsylvania til Oslo. Det er første gang Yngve Slyngstad som leder av fondet ikke har reist med rutefly dekket av Norges Bank, og han sier selv at dette var uheldig.

Vanligvis dekker fondet kostnader forbundet med jobbrelaterte reiser, men det kan gjøres unntak fra dette, for eksempel når en ansatt i fondet er foredragsholder på et seminar.

I dette tilfellet har Norges Bank i ettertid valgt å ville betale Yngve Slyngstads opphold, mat og flyreise på seminaret «Back to University».

Om åpenhet om søkerlisten

Norges Bank valgte å publisere offentlig  søkerliste på våre nettsider 25. februar etter søknadsfristens utløp. Det står imidlertid fritt for hovedstyret å behandle søknader som kommer inn etter søknadsfristen. Tangen ble ført opp på den offentlige søkerlisten før vedtak i Hovedstyret 24. mars. Det følger ikke av offentligloven noe utvidet krav om publisering av oppdaterte søkerlister. Men Norges Bank erkjenner at det kunne ligge en forventing om at dette blir gjort, all den tid Norges Bank først valgte å publisere en offentlig søkerliste til en stilling det var knyttet stor offentlig interesse til.

Om Nicolai Tangen og AKO Capital

Tangen startet opp AKO Capital i 2005. Investeringsfondet har 17 milliarder amerikanske dollar under forvaltning og rundt 70 ansatte. I 2013 etablerte han AKO Foundation som støtter initiativer innen utdannelse, kunst og klima

Tangen opprettet i 2002 AKO Trust. Denne trusten vil nå bli oppløst, og midlene vil bli tilført den veldedige stiftelsen AKO Foundation. I tillegg vil inntjeningen fra Tangens andel i AKO Capital i ansettelsesperioden tilføres AKO Foundation. Tangen vil tre ut av alle verv han har knyttet til AKO Capital og AKO Foundation, slik at selskapet og stiftelsens investeringer gjøres helt uavhengig av Tangen.

Videre prosess om Tangens privatøkonomi før tiltredelse

Det var avklart med hovedstyret at Nicolai Tangen fortsatt skulle ha eierandeler i Ako og at han vil organisere sin tilknytning slik at den er i tråd med Norges Banks etiske regelverk. Den detaljerte organiseringen går compliance funksjonene i Norges Bank nå gjennom i dialog med Tangen for å sikre etterlevelse med regelverket

På generelt grunnlag er det slik at nyansatte i Norges Bank fortsatt kan eie virksomheter som er etablert før ansettelse, men slik at den ansatte ikke kan ha eierandeler eller være involvert i virksomheten på en måte som kan skape direkte eller indirekte konflikt mellom private forhold og de interesser man skal ivareta som ansatt i Norges Bank. Vi er nå i gang med å utforme Tangens ansettelsesavtale og vil gjennom den få på plass nødvendige avklaringer før hans tiltredelse.

Norges Banks etiske regelverk er bestemmende for hvilke privatøkonomiske disposisjoner som kan gjøres av Norges Banks ansatte. Det har også vært utgangspunktet for ansettelsen av Nicolai Tangen. De etiske prinsippene betyr blant annet at eventuelle egenhandler i finansielle instrumenter som foretas av Tangen etter hans oppstart i NBIM vil måtte godkjennes av Norges Banks juridiske direktør.

Om Slyngstads relasjon til Tangen:

Etter forespørsel fra Dagens Næringsliv sendte vi 3. april denne mailen til Dagens Næringsliv der vi redegjorde for Yngve Slyngstad og Nicolai Tangen sin kontakt gjennom årene (pdf).

Vi ønsker å ha åpenhet om all dialog mellom Yngve Slyngstad og Nicolai Tangen. I tillegg til at vi oversender all e-post dialog dem imellom vil vi derfor også redegjøre for all kontakt som ikke nødvendigvis kommer frem av e-postene.

Leder Yngve Slyngstad har utstrakt kontakt med en rekke andre fond og investorer. Nicolai Tangen er, som leder for AKO Capital, én av de det er naturlig å ha kontakt med. Kontakten mellom Tangen og Slyngstad har vært i deres profesjonelle rolle som ledere for sine respektive organisasjoner.

Som et ledd i kunnskapsdeling i NBIM arrangerer vi årlige konferanser og jevnlig interne foredrag med både interne og eksterne foredragsholdere. I den forbindelse inviterer vi inn relevante personer som akademikere, fondsforvaltere og andre markedsaktører.

Første dialog mellom Tangen og Slyngstad fant sted i august 2016 da Norges Bank Investment Management inviterte Tangen til å være foredragsholder på vår finansielle forskningskonferanse NFRC. De møttes både ved en middag med foredragsholderne dagen før og under selve konferansedagen. Samme dag som NFRC arrangerte vi et internt foredrag der AKO Capital sine forvaltere Torkell Eide gikk igjennom hovedinnholdet i boken «Quality investing».

Neste møte mellom Slyngstad og Tangen fant sted i mai 2017 da Slyngstad var foredragsholder på den årlige Business for Peace-konferansen i Oslo. Slyngstad snakket om behovet for bedre data fra selskapene om bærekraft og Tangen var deltager. I forbindelse med dette arrangementet var Professor ved Wharton Business School, Adam Grant, i Oslo og Tangen formidlet kontakt til ham til vår kommunikasjonsavdeling. Grant holdt deretter et internt foredrag i NBIM.

I mars 2018 gjorde Tangen oss oppmerksom på at Jamie Oliver skulle delta på Business For Peace i Oslo og forespurte om dette var en interessant foredragsholder for NBIM. Oliver holdt et internt foredrag for våre ansatte om matvareindustriens samfunnsansvar. I juni 2018 gjorde Tangen oss oppmerksom på at Professor ved University of California, Berkeley, Morten Hansen, kom til Oslo i september i forbindelse med lansering av den norske oversettelsen av hans bok «Great at work». Vi tok direkte kontakt med Hansen og satt opp et internt foredrag om temaet i boken.

I mai 2018 ble Yngve Slyngstad invitert av Tangen til å delta på hans akademiske konferanse på Wharton Business School kalt «Back to University». Slyngstad takket ja til denne invitasjonen, da Tangen arrangerte konferansen i samarbeid Adam Grant som begge har vært foredragsholdere hos NBIM. Konferansen fant sted i november 2019 og Slyngstad deltok i et panel kalt «What type of economic system do we need to prosper in the next decade and beyond?» Dette er siste møtet mellom Slyngstad og Tangen. 

Tangen sendte i januar 2020 en e-post til Yngve Slyngstad der han ber om informasjon om jobben som Oljefondsjef. Senere formidlet Tanget en invitasjon til et arrangement i London. E-postene ble ikke besvart og Slyngstad har ikke deltatt i ansettelsesprosessen. Første kontakt mellom Tangen og Slyngstad etter konferansen i november 2019 var dagen etter Tangen ble formelt ansatt av Hovedstyret. Den første SMSen mellom Slyngstad og Tangen ble sendt dagen etter pressekonferansen der Tangen ble annonsert som ny CEO.

Vedlegg: All e-post korrespondanse mellom Tangen og Slyngstad (pdf)
(Vedlegg endret 20. april kl 15.25 da flere e-poster ble lagt til.)

Publisert 20. april 2020 15:00
Sist endret 20. april 2020 15:25
Publisert 20. april 2020 15:00
Sist endret 20. april 2020 15:25