Norges Bank

Nyhet

Beslutning om utelukkelse av selskap fra Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å utelukke G4S Plc grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene.

Hovedstyrets beslutning om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av en tilråding fra Etikkrådet. Tilrådingen er begrunnet med uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, jf. Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 bokstav a.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådingen, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt.

Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i dette tilfellet.

Etikkrådets tilråding om utelukkelse
Oversikt over alle utelukkede selskaper

For mer informasjon, kontakt:

Runar Malkenes, 
Kommunikasjonsdirektør, Norges Bank
Tlf: 952 14 283

 

Publisert 14. november 2019 10:00