Norges Bank

Nyhet

Beslutning om opphevelse av utelukkelser fra Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å oppheve utelukkelsene av selskapene Grupo Carso SAB de CV, General Dynamics Corp, Nutrien Ltd, Rio Tinto Ltd, Rio Tinto Plc, Walmart Inc og Wal-Mart de Mexico SAB de CV fra Statens pensjonsfond utland.

Hovedstyrets beslutning om opphevelse av utelukkelsene ble tatt på bakgrunn av tilrådinger fra Etikkrådet, som jevnlig skal vurdere om grunnlaget for observasjon eller utelukkelse fortsatt er tilstede, jf. Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 5 femte ledd.

Grupo Carso SAB de CV ble utelukket fra fondet i 2011 på grunnlag av produksjon av tobakk. Selskapet har gjort det klart overfor Etikkrådet at det ikke lenger er involvert i tobakksproduksjon.

General Dynamics Corp ble utelukket i 2005 på grunnlag av produksjon av klasevåpen. Selskapet har gjort det klart overfor Etikkrådet at slik produksjon nå er avsluttet.

Nutrien Ltd, tidligere Potash Corporation of Saskatchewan, ble utelukket i 2011 etter en vurdering av risikoen for brudd på grunnleggende etiske normer i forbindelse med selskapets virksomhet i Vest-Sahara. Etikkrådet vurderer at denne virksomheten nå har opphørt.

Rio Tinto Ltd og Rio Tinto Plc ble utelukket i 2008 etter en vurdering av risikoen for alvorlig miljøskade relatert til Grasberggruven i Indonesia. Selskapet har gjort det klart overfor Etikkrådet at de har undertegnet en avtale om salg av sine interesser i gruven.

Walmart Inc og Wal-Mart de Mexico SAB de CV ble utelukket i 2006 etter en vurdering av risikoen for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene. Etikkrådet anser at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er til stede.

Opphevelse av utelukkelse innebærer at Statens pensjonsfond utland kan investeres i selskapene. I tråd med mandat for forvaltningen, § 3-1 tredje ledd fastsetter Finansdepartementet datoer for gjeninkludering av verdipapirer i fondets referanseindeks. Gjeninkludering i referanseindeksen vil skje i løpet av en hensiktsmessig lang tidsperiode. Hvorvidt og eventuelt når kjøp av verdipapirer skal foregå, er opp til Norges Bank å beslutte.

Etikkrådets tilrådinger

Oversikt over alle observasjoner og utelukkelser

For mer informasjon, kontakt:
Runar Malkenes, 
Kommunikasjonsdirektør, Norges Bank 
Tlf: 952 14 283

Publisert 25. juni 2019 10:00