Norges Bank

Nyhet

Beslutning om utelukkelse av selskap fra Statens pensjonsfond utland

Norges Bank har besluttet å utelukke Halcyon Agri Corp Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet er ansvarlig for alvorlig miljøskade.

Hovedstyrets beslutning om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av en tilråding fra Etikkrådet. Tilrådingen er begrunnet med uakseptabel risiko for at selskapet er ansvarlig for alvorlig miljøskade jf. Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 bokstav c.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådingen, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt.

Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i disse tilfellene.

Etikkrådets tilråding om utelukkelse

Oversikt over alle utelukkede selskaper

For mer informasjon, kontakt:

Runar Malkenes, 
Kommunikasjonsdirektør, Norges Bank
Tlf: 952 14 283

Publisert 18. mars 2019 10:00