Norges Bank

Rapport om Finansiell stabilitet 2024 - 2. halvår

Konferanser

Finansiell fagdag arrangeres samtidig.

onsdag 27. november 2024 kl. 09:00

I rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank risiko og sårbarheter i det finansielle systemet. 

Beslutning om krav til motsyklisk kapitalbuffer vil publiseres samtidig.