Norges Bank

Foredrag

Styringsrenten holdes i ro

Sentralbanksjef Ida Wolden Baches innledning på pressekonferanse om rentebeslutningen 3. mai 2024.

Last ned presentasjonen (pdf)

Figur: Styringsrenten holdes uendret på 4,5 prosent

Komitéen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent.

Norges Bank har fått i oppgave å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling.

I mars signaliserte vi at styringsrenten trolig ville bli liggende på 4,5 prosent en god stund fremover. Til dette møtet har vi ikke laget nye prognoser, men vi har vurdert ny informasjon opp mot anslagene fra mars. 

Figur: Prisveksten ute faller ikke like raskt

Prisveksten internasjonalt har avtatt mye siden toppen i 2022, men nedgangen har bremset opp den siste tiden. Prisene på tjenester stiger fortsatt raskt i mange land.

Sentralbankene ute har holdt rentene i ro de siste månedene. Markedsaktørenes forventninger til styringsrenten fremover har steget, og det ventes nå færre rentekutt fra de store sentralbankene i år enn det gjorde i mars.

Figur: Noe svakere krone

Forventningene om færre rentekutt i USA har gått sammen med en bred styrking av amerikanske dollar, også mot norske kroner. Vi er opptatt av kronekursen fordi den påvirker prisveksten og aktiviteten i norsk økonomi. En svakere krone gjør at varene vi kjøper fra utlandet blir dyrere. Samtidig vil mange eksportbedrifter få bedret lønnsomhet. Det kan gi høyere lønnsvekst, som igjen kan løfte prisveksten.

Figur: Veksten i norsk økonomi er lav

Norsk økonomi kjøler seg ned. Veksten er lav, og husholdningenes forbruk har falt så langt i år. I boligmarkedet er det store forskjeller mellom markedet for nye boliger og annenhåndsmarkedet. Mens det selges få nye boliger og byggeaktiviteten er svært lav, er det langt færre usolgte bruktboliger enn det var i høst. Prisene på brukte boliger har steget klart så langt i år.

I løpet av de siste årene har arbeidsmarkedet blitt mindre stramt. Mange er i jobb, men sysselsettingen vokser ikke lenger like raskt. Den siste tiden er det litt flere som har registrert seg som ledige hos NAV, men arbeidsledigheten er fortsatt lav.

Figur: Prisveksten er fortsatt klart over målet

Prisveksten her hjemme har også falt mye fra toppen, men den er fortsatt klart over målet. Bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene, og høy lønnsvekst og en svakere krone bidrar til å holde prisveksten oppe.

Prisveksten har falt videre de siste månedene, og i mars var konsumprisene om lag 4 prosent høyere enn ett år tidligere. Det er særlig prisene på tjenester som øker raskt.

Utviklingen i tjenesteprisene har tett sammenheng med utviklingen i lønnskostnadene i bedriftene. Lønnveksten i fjor ble 5,2 prosent. Utfallet av lønnsoppgjøret så langt kan tyde på at lønnsveksten holder seg høy også i år.

Figur: Renten blir trolig liggende på dagens nivå en god stund

De siste årene har vi hevet renten mye for å få bukt med den høye prisveksten. Mange har fått en strammere økonomi. Vi vet at de høye renteutgiftene er krevende for noen, og mange spør oss om når renten igjen kan settes ned.

Vår vurdering er at renten nå er høy nok til å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Men vi har fortsatt en vei å gå før prisveksten er tilbake på 2 prosent, og trolig vil renten bli liggende på dagens nivå en god stund fremover.

Siden forrige rapport har prisveksten vært litt lavere enn anslått. På den annen side er den økonomiske aktiviteten litt høyere enn ventet, og lønnsveksten kan se ut til å bli litt høyere enn anslått. Samtidig har renteforventningene ute økt, og kronen er noe svakere enn lagt til grunn.

Vi har ikke nå tatt en beslutning om når vi vil sette renten ned. Frem mot vårt rentemøte i juni vil vi få mer informasjon om den økonomiske utviklingen. Da vil vi også legge frem nye prognoser. Informasjonen vi har fått så langt, kan tyde på at det kan bli behov for å holde renten oppe noe lenger enn vi så for oss i mars.

Det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Skulle det bli nødvendig å heve renten igjen for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid, er komiteen beredt til å gjøre det. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller det blir utsikter til at prisveksten kommer raskere ned til målet, kan renten bli satt ned tidligere enn vi så for oss i mars.  

I dag har vi også publisert en oppdatert versjon av vår pengepolitiske strategi. Den oppdaterte strategien beskriver hvordan komiteen tolker mandatet for pengepolitikken og hvordan komiteen vil innrette pengepolitikken i møte med ulike forstyrrelser som kan treffe økonomien.  

Den oppdaterte strategien er i tråd med hvordan vi har utøvet pengepolitikken de siste årene og innebærer ingen ny retning for pengepolitikken. Men utfordringene for pengepolitikken er annerledes i dag enn da strategien først ble vedtatt i 2021. Da hadde vi bak oss en lang periode med lave renter internasjonalt og lav prisvekst. I den oppdaterte strategien presiserer vi at vi tolker mandatet vårt slik at vi skal legge stor vekt på sysselsettingen – også i situasjoner der inflasjonen avviker mye fra målet.

Dere finner mer informasjon om dette på våre nettsider.

Publisert 3. mai 2024 10:30
Publisert 3. mai 2024 10:30