Norges Bank

Årstalen Figur 12

Merknad: Økningen i oljeproduksjonen de nærmeste årene vil føre til økt overskudd i statsbudsjettet under forutsetning av at statens øvrige inntekter og utgifter (utenom pensjonsutbetalinger) holdes uendret som andel av BNP. Størrelsen på overskuddet vil avhenge av oljeprisen, men ventes uansett å nå toppen om 7-9 år. Avkastningen fra petroleumsfondet vil i denne perioden utgjøre en økende andel av statens samlede inntekter. Økte pensjonsutbetalinger gjennom Folketrygden vil gradvis bidra til å redusere overskuddet. Beregningene er basert på langsiktige fremskrivninger av oljeproduksjon og pensjonsutgifter i Nasjonalbudsjettet 1999 og fremskrivninger av folkemengden fra Statistisk sentralbyrå. Det er lagt til grunn en årlig produktivitetsvekst i overkant av 1 prosent og en realavkastning fra petroleumsfondet på 4 prosent.

Publisert 15. desember 2004 10:58